El tràmit de Consulta pública prèvia té per objecte obtenir l’opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un nou projecte normatiu.

Amb caràcter previ a l’elaboració d’una nova ordenança o reglament municipal, l’ajuntament recollirà l’opinió de la ciutadania en quant a:  

– Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

– La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

– Els objectius de la norma.

– Les possibles sol·lucions alternatives regulatòries i no regulatòries.