ANNEX 1

PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE LA TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT 2018.

1. Principis generals

a) El Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria de l’Ajuntament de Cunit, té per objecte aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments acomodant-los a les disponibilitats d’efectiu previstes a la tresoreria que permetin una correcta estimació de les necessitats d’endeutament de l’Ajuntament i l’optimització de la utilització dels recursos disponibles.

b) La gestió dels fons integrants de la tresoreria, exceptuant disposició legal en contra, es realitzarà sota el principi d’unitat de caixa amb la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i per operacions no pressupostàries. S’ordena a la Tresoreria Municipal la utilització de tots els recursos dineraris disponibles pel pagament de les obligacions.

c) El Pla de Disposició de Fons podrà ser revisat a llarg de l’exercici en funció de les modificacions produïdes en les disponibilitats líquides efectives o previstes de la tresoreria

d) La quantitat dels pagaments ordenats s’ajustarà al disposat en aquest Pla de Disposició de Fons.

2. Punts essencials.-

2.1.- Àmbit d’aplicació.- Aquest Pla de Disposició abastarà la Corporació i d’altres organismes dependents, si fos el cas.

2.2.- Objecte.- Ajustar la preferència dels pagaments a les disponibilitats d’efectiu previstes.

2.3.- Periodicitat d’execució.- Es farà a través de la confecció del Pla de Tresoreria, que es realitzarà entre l’ 1 i 10 de cada mes.

3. Prioritats en l’ordenació i execució material dels pagaments.

Quan dels pressupostos de tresoreria es desprengui que les disponibilitats dineràries de l’Ajuntament de Cunit, no permetin atendre el pagament puntual de les obligacions, l’amortització de deute i dels seus corresponents interessos, el pagament de les obligacions de personal i quotes obligatòries de la Seguretat Social, poden realitzar-se ajustaments en la programació dels pagaments fins a aconseguir els recursos dineraris necessaris que permetin atendre aquelles obligacions.

En aquest sentit, s’estableix com a límit de liquiditat que ha d’existir en les arques municipals, el de 1.800.000,00 euros, conforme a l’estimació realitzada per aquesta tresoreria.

Quan les disponibilitats de la Tresoreria, certes o estimades, no permetin atendre el pagament de la totalitat de les obligacions vençudes i exigibles, s’establiran amb caràcter general les següents prioritats en l’ordenació i execució material dels pagaments:

3.1.- Pagaments preferents.-

Nivell 1 : Càrrega financera. Capítols 3 i 9: Interessos i Capital del deute previstos en el pressupost.
Nivell 2: Nòmines: pagaments de les retribucions als empleats de l’entitat local qualsevol que sigui el concepte pel qual es satisfacin; així com les prestacions socials realitzades en compliment d’una disposició legal o voluntàriament.
Nivell 3: Pagaments no pressupostaris: retencions d’ IRPF, Seguretat Social, fiances, garanties i dipòsits entre d’altres; i les devolucions d’ingressos.
Nivell 4: Liquidacions tributàries de qualsevol tipus a administracions.
Nivell 5: Pagaments i/o dipòsits en compliment de sentències.
Nivell 6: Obligacions que provinguin de pressupostos tancats, inclosos els reconeixements de crèdit aprovats pel Ple i amb càrrec a partides de l’exercici actual.
Nivell 7: Pagaments a tercers de tracte successiu i periòdic (serveis, subministraments, lloguers,...)
Nivell 8: Pagaments a tercers per la resta d’obligacions reconegudes d’exercici corrent.
Nivell 9: Bestretes de caixa fixa.
Nivell 10: Subvencions corrents i de capital a ens locals i a altres entitats.
Nivell 11: Resta de pagaments.

3.2.- Pagaments urgents.-

Es farà una reserva en concepte de previsió.

3.3.- Pagaments no previstos.-

Disposats per l’ordenador de pagaments en funció de les disponibilitats líquides ordinàries.

3.4.- Compensació de deutes.-

En el cas que hi hagi ordres de pagament a favor d’un tercer que sigui deutor.

4. Normes d’aplicació

PRIMERA: Els pagaments pressupostaris per execució del pressupost de despeses s’han d’ordenar atenent al reconeixement de l’obligació corresponent, atesa la necessària execució pressupostària dels mateixos en funció de les respectives quantitats meritades.

Es fa constar la necessitat d’adaptar el volum de realització de la despesa al pla de tresoreria anual, als efectes que no es produeixin tensions de liquiditat. D’aquesta forma, seria convenient que els centres gestors de la despesa facilitessin a la Tresoreria la informació del calendari de previsions d’execució de les despeses, als efectes d’ajustar-los al pla de tresoreria.

SEGONA: L’ordenador de pagaments, podrà ordenar el pagament d’obligacions no preferents, corresponents a despeses necessàries pel funcionament dels serveis públics bàsics, definits a l’article 26 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local, despeses de seguretat en llocs públics i transferències al Consell Comarcal referits a serveis socials i al servei de transport, en la quantitat necessària per assegurar el funcionament del servei. En aquests casos, caldrà deixar-ne constància formal a la corresponent ordre de pagament.

TERCERA: En els supòsits en els quals per imperatiu legal, convencional, o per aplicació d’acords plenaris de la Corporació, el producte d’un determinat ingrés, estigués afectat a una despesa, aquest ingrés es destinarà amb prioritat a l’atenció de pagaments corresponents al fi afectat.

QUARTA: Quan es tracti de despeses finançades amb subvencions finalistes en les quals el cobrament de les mateixes estigui condicionat a la justificació del seu pagament, podrà alterar-se l’ordre de prelació dels pagaments. L’òrgan o servei responsable de la despesa formularà petició raonada dirigida a l’ordenador de pagaments de la necessitat de la mesura.

CINQUENA: Les obligacions que deriven del reconeixement d’interessos de demora a l’empara de la legislació vigent, s’entendran meritats i exigibles quan s’efectuï el pagament material de l’obligació principal que va motivar la seva exigibilitat.

SISENA: Podrà alterar-se l’ordre de prelació de pagaments de conformitat amb la norma d’aplicació segona, tercera i quarta, respectant en tot cas, el privilegi del pagament dels interessos i capital del deute financer i les despeses de personal.

5. Límits.

Els pagaments pressupostaris per a l’execució del pressupost de despeses, s’ordenaran per obligacions reconegudes amb càrrec a cada un dels crèdits del pressupost de despeses, atenent al grau de vinculació amb el qual apareixen en els pressupostos aprovats.

6.Ordenació de les dates de pagaments.

Per tal d’ordenar l’activitat de la Tresoreria i aconseguir una major eficiència en la seva gestió, s’estableixen les següents normes en la realització dels pagaments.

1. Com a regla general els pagaments es realitzaran els dies 15 i 30 de cada mes i si aquests no fossin hàbils, l’immediat hàbil següent o anterior.

S’exceptuen de la regla general anterior els següents pagaments:

a) Les obligacions la data de pagament de les quals vingui determinada per disposició legal, contracte o conveni.

b) El pagament de la nòmina, que es farà entre els dies 26 i 28 de cada mes, i si aquests no fossin hàbils, l’immediat anterior hàbil. O en tot cas, el que estableixi el conveni de l’ Ajuntament de Cunit.

c) Els pagaments originats per bestretes de caixa fixa, pagaments a justificar i bestretes de nòmina.

7. Entrada en vigor i vigència.

El present Pla de Disposició de Fons entrarà en vigor un cop sigui efectiva la seva aprovació, i tindrà vigència anual. Serà d’aplicació durant l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2018 i es considerarà automàticament prorrogat si no se n’aprova un de nou.

8. El Pressupost de Tresoreria.

És l’expressió numèrica de la planificació de fluxos de l’exercici deduïda de les instruccions per a la confecció del Pla de Disposició de Fons.

8.1.-Tindrà periodicitat mensual, realitzant-se entre l’ 1 i 10 de cada mes.

8.2.- Tancarà el període mensual un arqueig a final de mes obtenint-ne els cobraments i pagaments reals.

8.3.- Al final de cada mes, s’emetrà un estat de la situació dels excedents o necessitats de la tresoreria que es lliuraran a l’ordenador de pagaments i a l’ interventor.

S’adjunten a aquest Pla:

Previsió de la situació o fluxos de la tresoreria.
Previsió dels Cobraments.
Previsió dels Pagaments.

La tresorera,

Cunit, a data de signatura electrònica

Previsió de la situació o fluxos de la tresoreria

 

RESUM ANUAL DE TRESORERIA EXERCICI 2018
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALS
Saldo inicial 5.198.511 3.195.493 2.388.185 2.461.161 2.717.108 2.296.670 2.031.026 2.242.922 2.096.487 2.109.527 1.896.923 1.988.118 5.198.511
Cobraments 1.334.780 1.560.297 1.547.797 1.622.797 1.557.797 1.557.797 1.598.297 1.552.797 1.552.797 1.582.797 1.550.727 2.957.289 19.975.965
Pagaments 3.337.798 2.367.605 1.474.820 1.366.850 1.978.234 1.823.441 1.386.400 1.699.232 1.539.757 1.795.400 1.459.532 2.617.016 22.846.085
Saldo final 3.195.493 2.388.185 2.461.161 2.717.108 2.296.670 2.031.026 2.242.922 2.096.487 2.109.527 1.896.923 1.988.118 2.328.390 2.328.390
  • Previsió dels Cobraments
PREVISIÓ DELS COBRAMENTS
COBRAMENTS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
SALDO INICIAL 5.198.510,76 3.195.493,26 2.388.184,75 2.461.160,98 2.717.107,53 2.296.670,47 2.031.025,90 2.242.922,45 2.096.486,75 2.109.526,72 1.896.923,27 1.988.117,57 5.198.510,76
capítol 1-2-3
Bestreta recaptació ingressos ordinaris 1.024.949,94 1.024.949,94 1.024.949,94 1.024.949,94 1.024.949,94 1.024.949,94 1.024.949,94 1.024.949,94 1.024.949,94 1.024.949,94 1.024.949,94 2.394.836,51 13.669.285,85
Recaptació voluntària 2.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.652.500,00
Ingressos TOVP empreses explotadores 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00
EXERCICIS TANCATS Recaptació executiva 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.100.000,00
capítol 4
PIE 203.346,61 203.346,61 203.346,61 203.346,61 203.346,61 203.346,61 203.346,61 203.346,61 203.346,61 203.346,61 203.346,61 203.346,61 2.440.159,32
FONS COOPERACIÓ LOCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resta capítol 4 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.019,68 45.019,68
capítol 5
EcoBP – Ecoembes – Ecovidre i d’altres 50.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.930,00 15.000,00 307.930,00
Altres capítol 5 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.070,00 16.070,00
Total Ordinaris 1.310.796,55 1.499.796,55 1.519.796,55 1.534.796,55 1.504.796,55 1.504.796,55 1.549.796,55 1.504.796,55 1.504.796,55 1.534.796,55 1.502.726,55 2.909.272,80 19.380.964,85
capítol 6 0,00
capítol 7 0,00
PENDENTS D’EXERCICIS TANCATS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
ING. EXTRAP.  FIANCES 4.135,76 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.516,07 64.651,83
ING. PDT.APLICAR C/C RESTRING 19.848,17 20.000,00 20.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 40.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 435.348,17
TOTAL COBRAMENTS LIQ. 1.334.780,48 1.560.296,55 1.545.296,55 1.620.296,55 1.555.296,55 1.555.296,55 1.595.796,55 1.550.296,55 1.550.296,55 1.580.296,55 1.548.226,55 2.954.788,87 19.950.964,85
capítol 8
Prestecs personal 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 25.000,00
capítol 9
TOTAL COBRAMENTS 1.334.780,48 1.560.296,55 1.547.796,55 1.622.796,55 1.557.796,55 1.557.796,55 1.598.296,55 1.552.796,55 1.552.796,55 1.582.796,55 1.550.726,55 2.957.288,87 19.975.964,85
  • Previsió dels Pagaments
PREVISIÓ DELS PAGAMENT
PAGAMENTS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
NIVELL 1
17021 bcl 1,9 (dia 31) 36.538,47 36.538,47 36.538,47 36.538,47 146.153,88
17022 caja madrid 1,750 (dia 2) 36.458,34 36.458,34 36.458,34 36.458,34 145.833,36
17023 caja madrid 2m (dia 11) 28.457,24 28.457,23 28.457,25 28.457,25 113.828,97
17024 bsch 3m (dia 24) 41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,66 166.666,64
17025 caixa catalunya 3m (dia 1) 57.692,31 57.692,31 57.692,31 57.692,31 230.769,24
17040 La Caixa (dia 31) 80.239,54 80.060,34 79.875,80 79.629,75 319.805,43
17041 BANKINTER RD 17/14 (31/01/XX) 1.728.631,98 450.000,00 545.000,00 350.000,00 400.000,00 793.292,38 4.266.924,36
17043 BANKINTER (31/01/XX) 32.616,00 32.616,00
Despeses bancàries 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 3.500,00
1.761.497,98 556.832,24 174.720,32 250,00 651.832,23 174.791,12 250,00 456.832,25 174.356,58 400.250,00 106.832,25 967.652,91 5.426.097,88
NIVELL 2
Nomines 309.000,00 309.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 565.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 564.104,55 4.227.104,55
Assistencies organs de Govern Regidors 2.500,00 5.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.000,00 2.000,00 98.500,00
311.500,00 314.000,00 320.500,00 320.500,00 320.500,00 575.500,00 320.500,00 320.500,00 320.500,00 320.500,00 315.000,00 566.104,55 4.325.604,55
NIVELL 3
IRPF 150.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 155.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 1.085.000,00
Seguretat Social 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 1.740.000,00
Devolució d’ingressos 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00
Devolució Fiances i dipòsits 7.500,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00 7.500,00 7.000,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00 7.500,00 15.000,00 104.500,00
302.500,00 230.500,00 232.000,00 233.000,00 230.500,00 231.500,00 310.000,00 230.500,00 232.000,00 233.000,00 230.500,00 239.500,00 2.935.500,00
NIVELL 4
Liquidacions tributaries a administracions 10.500,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 34.500,00
10.500,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 34.500,00
NIVELL 5
Sentències judicials fermes 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
Sentències judicials fermes CAP.5 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00
NIVELL 6
Obligacions exercicis anteriors 750.000,00 625.272,82 1.375.272,82
Despeses espedient extrajudicials 0,00 0,00
750.000,00 625.272,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.272,82
NIVELL 7 I 8
despeses serveis cap 2 i 6
Cespa 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 3.135.000,00
Sece 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 660.000,00
Valoriza (serv.neteja) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00
Energia elect / Aigua / Gas 25.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00 45.000,00 355.000,00
Assegurances 25.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 75.000,00
Domiciliats (rentings, telèfon, BOP,…) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 180.000,00
Mancomunitat / Abocador parc medi amb. 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.742,25 52.042,25
Contracte gestió complex esportiu 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 456.000,00
Altres obligacions ex.corrent 65.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 198.786,43 2.213.786,43
Proveïdors capítol 6 15.000,00 25.000,00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00 35.000,00 55.000,00 55.000,00 80.000,00 74.706,09 474.706,09
Incorporació romanents capítol 6 75.000,00 75.000,00 75.000,00 45.800,00 270.800,00
198.000,00 612.700,00 717.700,00 757.700,00 672.700,00 807.750,00 672.750,00 682.750,00 797.750,00 702.750,00 793.550,00 756.234,77 8.172.334,77
NIVELL 9
Bestretes de caixa fixa 0,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 5.000,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00
NIVELL 10
transferències i subvencions 1.500,00 15.000,00 15.500,00 7.500,00 25.000,00 1.500,00 30.000,00 30.000,00 126.000,00
Transferencies consell comarcal 0,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 3.750,00 3.750,00 40.000,00 3.750,00 47.623,96 218.873,96
Capítol 4  (Sorea) 27.801,38 27.801,38
grups municipals 300,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 29.100,00
1.800,00 24.800,00 22.900,00 42.400,00 45.201,38 24.900,00 67.400,00 6.150,00 7.650,00 72.400,00 6.150,00 80.023,96 401.775,34
NIVELL 11
Bestretes de sou 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 2.500,00 25.000,00
Pagaments urgents o imprevistos 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 45.000,00
TOTAL PAGAMENTS LIQ. 3.337.797,98 2.367.605,06 1.474.820,32 1.366.850,00 1.978.233,61 1.823.441,12 1.386.400,00 1.699.232,25 1.539.756,58 1.795.400,00 1.459.532,25 2.617.016,19 22.846.085,36
SALDO COB/PAG REF. MES -2.003.017,50 -807.308,51 72.976,23 255.946,55 -420.437,06 -265.644,57 211.896,55 -146.435,70 13.039,97 -212.603,45 91.194,30 340.272,68 -2.870.120,51
SALDO FINAL MES 3.195.493,26 2.388.184,75 2.461.160,98 2.717.107,53 2.296.670,47 2.031.025,90 2.242.922,45 2.096.486,75 2.109.526,72 1.896.923,27 1.988.117,57 2.328.390,25 2.328.390,25