Les polítiques en matèria d’immigració a Catalunya estan regulades per normativa autonòmica, estatal i europea. Aquí trobareu una mostra de la normativa més important ordenada cronològicament, de la més recent a la més antiga.

Legislació estatal

  • LO 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers i la seva integració social (aquesta normativa ha sofert modificacions posteriors. Convé consultar la versió consolidada vigent a la data de consulta).
  • Reial Decret 557/2011, del 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de la LO 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009.
  • Reial decret 1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d’immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral.
  • Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions

Legislació catalana