Els/les tinents/tes d’alcalde seran nomenats/des i separats/des, amb caràcter discrecional, per

l’alcalde/essa, d’entre els membres de la Junta de Govern Local.

 Els/les tinents d’alcalde substituiran l’alcalde/essa, segons l’ordre del seu nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia, i assumiran la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives. Alhora seran responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

 L’alcalde/essa nomenarà el nombre de tinents d’alcalde que consideri oportú, que no podrà excedir el de membres de la Junta de Govern Local, i en determinarà l’ordre pel que fa a la relació en la seva substitució.

 Els nomenaments i cessaments dels/de les tinents d’alcalde/essa es comunicaran al Ple en la primera sessió que tingui aquest després d’ésser formalitzats, es notificaran personalment als/a les designats/ades i es publicaran en el BOPT, sense perjudici que siguin efectius des del dia següent a la firma de la resolució de l’Alcaldia, si aquesta no disposa el contrari.

 El nomenament d’un regidor/a com a tinent d’alcalde requerirà la seva acceptació, la qual s’entendrà feta tàcitament si, en el termini de tres dies hàbils des de la notificació del nomenament, el/la regidor/a no presenta a l’Alcaldia la renúncia de forma expressa.

  Es perd la condició de tinent d’alcalde per renúncia expressa, per cessament disposat per l’Alcaldia o per la pèrdua de la condició de regidor/a o de membre de la Junta de Govern Local.

El cessament pels dos primers motius haurà de formular-se per escrit.

NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE.-

  • Primer Tinent d’Alcalde : Jaume Casañas Carballido
  • Segon Tinent d’Alcalde : Javier Lorenzo Torres
  • Tercer Tinent d’Alcalde : Montserrat Cámara Casañas
  • Quart Tinent d’Alcalde :  José Manuel Cabada Juez
  • Cinquè Tinent d’Alcalde: David Marquinez Juarez