De conformitat amb el que estableix l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. El que disposa el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Administració d’aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent des del 9 de març de 2018.

Així, segons estableix l’article 198.4  de la Llei de Contractes del Sector Públic:

L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obres o dels documents que acreditin la conformitat amb el disposat en el contracte dels bens entregats o els serveis prestats.”(…)

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració ha d’abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

“ (…)
Sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210 i en l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei.

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d’interessos no s’iniciarà fins que hagin transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament.”

SEGON. S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix.

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda.

LEGISLACIÓ APLICABLE

– Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

A la vista d’això, aquesta tresorera, juntament amb la intervenció, emet el següent,

I N F O R M E

Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l’entitat local, en la qual s’especifica el nombre i quantia de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

L’Informe trimestral contempla la següent informació:

  1. Pagaments realitzats en el trimestre.
  2. Interessos de demora pagats en el trimestre.
  3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
  4. Factures no tramitades després de 3 mesos.

 1. Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats en el trimestrePeríode mig pag. (PMP) (dies)Pagaments realitzats en el trimestre
Dintre període legal pagamentFora període legal pagament
Núm. Pagam.Import totalNúm. Pagam.Import total
Bens corrents i Serveis59246314.457,124511.200.708,07
Inversions Reals39725.108,64827.746,69
Altres Pagaments operacions comercials8352,2912.074,51
Operacions pendents aplicar a Pressupost00000
Total58258339.568,054601.230.529,27

 

2. Interessos de demora pagats en el trimestre.

Interessos de demora Interessos de demora pagats en el període
Núm. Pagam.Import total
Bens corrents i Serveis00
Inversions Reals0         0
Total

 

 3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestrePeríode mig del pendent de pag. (PMPP) (dies)Pendents de pagament a final de trimestre
Dintre període legal pag. al final del trimestreFora períodeo legal pag. al final del trimestre
Núm. operacionsImport totalNúm. operacionsImport total
Bens corrents i Serveis7792428.235,22155561.430,87
Inversions Reals35821.624,32413.138,05
Altres pag.pendents operacions comercials410,2400
Operacions pendents aplicar a Pressupost3975207.158,3663134.184,09
Total67176657.018,14222711.753,01

 

4.  Factures no tramitades després de 3 mesos 

DepartamentNIF TercerDescripcióData Reg.Data Confor.Dies no tràmitImport fac.Motiu No Estat actual
tramitació
 Mobilitat i Seguretat Ciutada. A79707345 MARÇ – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA18/04/201824/09/2018411,33Pendent informeAprovada 17/10/2018
47839939 PAVELLÓ JONCS – CARREGA EXTINTORS31/05/201815/06/2018173,62Informe erroniPendent aprovar
47839939 CAMP FUTBOL CALDERA – CARREGA EXTINTOR31/05/201815/06/201836,30Informe erroniPendent aprovar
47839939 CENTRE CIVIC JARDINS – RETIMBRAT EXTINTORS31/05/201815/06/201889,85Informe erroniPendent aprovar
47839939 POLICIA LOCAL – CARREGA EXTINTORS31/05/201815/06/2018107,87Informe erroniPendent aprovar
47839939 CENTRE CIVIC ROSERS – RETIMBRAR EXTINTORS31/05/201815/06/201877,79Informe erroniPendent aprovar
A79707345 MAIG- CONSUM PEATGES I COMBUSTIBLE PROTECCIO CIVIL11/06/201828/06/2018164,59Pendent informePendent aprovar
A79707345 MAIG – CONSUM PEATGES VEHICLES PROTECCIO CIVIL11/06/201828/06/201813,73Pendent informeAprovada 17/10/2018
 Nº de factures de Mobilitat i Seg.Ciutadana: 8, amb import total 1.075,08€
 Noves Tecnologies A08668022 SERVEIS TECNICS TRASLLAT A EDIFICI POLICIA LOCAL12/03/2018440,17Anul·lada octubreAnul·lada octubre
A08668022 TIRADA DE FIBRA MONOMODE ESPAI ASSOCIATIU -AJUNTAM12/03/201813/06/2018955,71Informada octubreInformada octubre
A12268918 28/03-27/04/18 LLOGUER IMPRESSORA BIBLIO QMB2201109/04/201897,99Aprovada octubreAprovada octubre
B61509311 CONGRES LOCALTIC – ADQUISICIO NUVOLS DE SUCRE29/05/201814/09/201843,20Informada octubreInformada octubre
B84260058 CONGRES LOCALTIC – DESPESES TRASLLAT ELSA PUNSET29/05/2018881,59Pendent informePendent informe
A80907397 08/05-07/06/18 CONSUM TELEFONIA MOBIL14/06/201819/06/20181.164,76Pendent informePendent informe
A08668022 ADQUISICIO SWITCH ZYXELL GSM1900-8HP15/06/201825/06/2018473,45Informe erroniPendent informe
A82018474 JUNY – FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA28/06/20181.934,31Pendent informeInformada octubre
47838323 JULIOL – MANTENIMENT INFORMATIC02/07/20182.233,88Pendent conformarAnul·lada octubre
          Nº de factures de Noves Tecnologies: 9, amb import total 8.225,06  
 Urbanisme B62465141 ADQUISICIÓ MATERIAL DIVERS PER BRIGADA06/04/201819/09/201830,42Informada octubreInformada octubre
A79707345 ABRIL – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA15/05/201824/09/2018461,24Pendent informeAprovada 17/10/2018
A79707345 MAIG – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA12/06/201824/09/2018827,57Pendent informeAprovada 17/10/2018
A81948077 30/04-31/05/18 LLUM C SORRES, 17 PAVELLO JONCS13/06/2018734,16Pendent conformePendent conforme
A43219120 ADQUISICIO FOCUS PER OFICINA DE TURISME18/06/201824/09/201887,59Pendent informeAprovada 18/10/2018
 Nº de factures d’ Urbanisme: 5, amb import total 2.140,98
 Cultura G43725399 ACTUACIO “CHIRIGOTAS” CARNAVAL CUNIT 201828/03/2018300,00No conformitatPendent abonament fra.
 Nº de factures de Cultura: 1, amb import total 300,00
 Esports U87718094 ABRIL – DRETS D’AUTOR CEM JONCS12/04/201824/05/2018317,01Pendent informeInformada 18/10/2018
A80241789 NOVEMBRE 2017 – EXCES HORES CEM JONCS07/06/20184.017,08Pendent conformePendent conforme
G43577915 TALLERS AUTOESTIMA IES ERNEST LLUCH CUNIT07/06/2018480,00Pendent informePendent informe
 Nº de factures d’ Esports: 3, amb import total 4.814,09
 Règim Intern B64076482 EXAMENS SALUT TREBALLADORS AJUNTAMENT23/04/201816/07/20181.421,46Pendent informeAprovada octubre
B64076482 FORMACIO TEORICO-PRÀCTICA EQUIPS DE FEINA23/04/201816/07/2018471,90Pendent informeAprovada octubre
B64076482 MAIG – PREVENCIÓ RISCOS LABORALS09/05/201816/07/2018651,62Pendent informeAprovada octubre
 Nº de factures de Règim intern: 3, amb import total 2.544,98
 Obres 46355163 ELABORACIÓ AVANTPROJECTE SKATEPARK ZEM CUNIT25/05/201830/05/20181.017,60Pendent informeInformada octubre
 Nº de factures d’ Obres: 1, amb import total 1.017,60
 Turisme 35013833 EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA AVENC ST ANTONI31/05/20182.000,00Pendent conformeAnul·lada octubre
G28029643 ABONAMENT DRETS AUTOR ACTES TURISME 201713/06/201819/06/2018-240,06Pendent conformeNo coforme octubre
B43907393 FIRA CONTRABAN – ADQUISICIO 55 TAPES27/06/201855,00Pendent conformeNo coforme octubre
 Nº de factures de Turisme: 3, amb import total 1.814,09
 Acció Social B64400146 MARÇ – TALLER GIMNASTICA GENT GRAN03/05/2018992,20Pendent conformeAnul·lada 15/10/2018
 Nº de factures d’ Acció Social: 1, amb import total 992,20
 Activitats A08001182 REPOSICIO PUNT LLUM VEHICLE CONEGUT AJ-44415/06/20181.058,25Pendent ingres assegurançaPendent ingres assegurança
 Nº de factures de Esports: 1, amb import total 1.058,25
Nº FACTURES35TOTAL 23.983,18