De conformitat amb el que estableix l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. El que disposa el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Administració d’aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent des del 9 de març de 2018.

Així, segons estableix l’article 198.4  de la Llei de Contractes del Sector Públic:

L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obres o dels documents que acreditin la conformitat amb el disposat en el contracte dels bens entregats o els serveis prestats.”(…)

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració ha d’abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

“ (…)
Sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210 i en l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei.

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d’interessos no s’iniciarà fins que hagin transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament.”

SEGON. S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix.

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda.

LEGISLACIÓ APLICABLE

– Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

A la vista d’això, aquesta tresorera, juntament amb la intervenció, emet el següent,

I N F O R M E

Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l’entitat local, en la qual s’especifica el nombre i quantia de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

L’Informe trimestral contempla la següent informació:

  1. Pagaments realitzats en el trimestre.
  2. Interessos de demora pagats en el trimestre.
  3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
  4. Factures no tramitades després de 3 mesos.

 1. Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats en el trimestre Període mig pag. (PMP) (dies) Pagaments realitzats en el trimestre
Dintre període legal pagament Fora període legal pagament
Núm. Pagam. Import total Núm. Pagam. Import total
Bens corrents i Serveis 59 246 314.457,12 451 1.200.708,07
Inversions Reals 39 7 25.108,64 8 27.746,69
Altres Pagaments operacions comercials 83 5 2,29 1 2.074,51
Operacions pendents aplicar a Pressupost 0 0 0 0 0
Total 58 258 339.568,05 460 1.230.529,27

 

2. Interessos de demora pagats en el trimestre.

Interessos de demora  Interessos de demora pagats en el període
Núm. Pagam. Import total
Bens corrents i Serveis 0 0
Inversions Reals 0          0
Total

 

 3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre Període mig del pendent de pag. (PMPP) (dies) Pendents de pagament a final de trimestre
Dintre període legal pag. al final del trimestre Fora períodeo legal pag. al final del trimestre
Núm. operacions Import total Núm. operacions Import total
Bens corrents i Serveis 77 92 428.235,22 155 561.430,87
Inversions Reals 35 8 21.624,32 4 13.138,05
Altres pag.pendents operacions comercials 4 1 0,24 0 0
Operacions pendents aplicar a Pressupost 39 75 207.158,36 63 134.184,09
Total 67 176 657.018,14 222 711.753,01

 

4.  Factures no tramitades després de 3 mesos 

Departament NIF Tercer Descripció Data Reg. Data Confor. Dies no tràmit Import fac. Motiu No Estat actual
tramitació
 Mobilitat i Seguretat Ciutada. A79707345  MARÇ – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA 18/04/2018 24/09/2018 411,33 Pendent informe Aprovada 17/10/2018
47839939  PAVELLÓ JONCS – CARREGA EXTINTORS 31/05/2018 15/06/2018 173,62 Informe erroni Pendent aprovar
47839939  CAMP FUTBOL CALDERA – CARREGA EXTINTOR 31/05/2018 15/06/2018 36,30 Informe erroni Pendent aprovar
47839939  CENTRE CIVIC JARDINS – RETIMBRAT EXTINTORS 31/05/2018 15/06/2018 89,85 Informe erroni Pendent aprovar
47839939  POLICIA LOCAL – CARREGA EXTINTORS 31/05/2018 15/06/2018 107,87 Informe erroni Pendent aprovar
47839939  CENTRE CIVIC ROSERS – RETIMBRAR EXTINTORS 31/05/2018 15/06/2018 77,79 Informe erroni Pendent aprovar
A79707345  MAIG- CONSUM PEATGES I COMBUSTIBLE PROTECCIO CIVIL 11/06/2018 28/06/2018 164,59 Pendent informe Pendent aprovar
A79707345  MAIG – CONSUM PEATGES VEHICLES PROTECCIO CIVIL 11/06/2018 28/06/2018 13,73 Pendent informe Aprovada 17/10/2018
 Nº de factures de Mobilitat i Seg.Ciutadana: 8, amb import total 1.075,08€
 Noves Tecnologies A08668022  SERVEIS TECNICS TRASLLAT A EDIFICI POLICIA LOCAL 12/03/2018 440,17 Anul·lada octubre Anul·lada octubre
A08668022  TIRADA DE FIBRA MONOMODE ESPAI ASSOCIATIU -AJUNTAM 12/03/2018 13/06/2018 955,71 Informada octubre Informada octubre
A12268918  28/03-27/04/18 LLOGUER IMPRESSORA BIBLIO QMB22011 09/04/2018 97,99 Aprovada octubre Aprovada octubre
B61509311  CONGRES LOCALTIC – ADQUISICIO NUVOLS DE SUCRE 29/05/2018 14/09/2018 43,20 Informada octubre Informada octubre
B84260058  CONGRES LOCALTIC – DESPESES TRASLLAT ELSA PUNSET 29/05/2018 881,59 Pendent informe Pendent informe
A80907397  08/05-07/06/18 CONSUM TELEFONIA MOBIL 14/06/2018 19/06/2018 1.164,76 Pendent informe Pendent informe
A08668022  ADQUISICIO SWITCH ZYXELL GSM1900-8HP 15/06/2018 25/06/2018 473,45 Informe erroni Pendent informe
A82018474  JUNY – FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA 28/06/2018 1.934,31 Pendent informe Informada octubre
47838323  JULIOL – MANTENIMENT INFORMATIC 02/07/2018 2.233,88 Pendent conformar Anul·lada octubre
          Nº de factures de Noves Tecnologies: 9, amb import total 8.225,06  
 Urbanisme B62465141  ADQUISICIÓ MATERIAL DIVERS PER BRIGADA 06/04/2018 19/09/2018 30,42 Informada octubre Informada octubre
A79707345  ABRIL – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA 15/05/2018 24/09/2018 461,24 Pendent informe Aprovada 17/10/2018
A79707345  MAIG – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA 12/06/2018 24/09/2018 827,57 Pendent informe Aprovada 17/10/2018
A81948077  30/04-31/05/18 LLUM C SORRES, 17 PAVELLO JONCS 13/06/2018 734,16 Pendent conforme Pendent conforme
A43219120  ADQUISICIO FOCUS PER OFICINA DE TURISME 18/06/2018 24/09/2018 87,59 Pendent informe Aprovada 18/10/2018
 Nº de factures d’ Urbanisme: 5, amb import total 2.140,98
 Cultura G43725399  ACTUACIO “CHIRIGOTAS” CARNAVAL CUNIT 2018 28/03/2018 300,00 No conformitat Pendent abonament fra.
 Nº de factures de Cultura: 1, amb import total 300,00
 Esports U87718094  ABRIL – DRETS D’AUTOR CEM JONCS 12/04/2018 24/05/2018 317,01 Pendent informe Informada 18/10/2018
A80241789  NOVEMBRE 2017 – EXCES HORES CEM JONCS 07/06/2018 4.017,08 Pendent conforme Pendent conforme
G43577915  TALLERS AUTOESTIMA IES ERNEST LLUCH CUNIT 07/06/2018 480,00 Pendent informe Pendent informe
 Nº de factures d’ Esports: 3, amb import total 4.814,09
 Règim Intern B64076482  EXAMENS SALUT TREBALLADORS AJUNTAMENT 23/04/2018 16/07/2018 1.421,46 Pendent informe Aprovada octubre
B64076482  FORMACIO TEORICO-PRÀCTICA EQUIPS DE FEINA 23/04/2018 16/07/2018 471,90 Pendent informe Aprovada octubre
B64076482  MAIG – PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 09/05/2018 16/07/2018 651,62 Pendent informe Aprovada octubre
 Nº de factures de Règim intern: 3, amb import total 2.544,98
 Obres 46355163  ELABORACIÓ AVANTPROJECTE SKATEPARK ZEM CUNIT 25/05/2018 30/05/2018 1.017,60 Pendent informe Informada octubre
 Nº de factures d’ Obres: 1, amb import total 1.017,60
 Turisme 35013833  EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA AVENC ST ANTONI 31/05/2018 2.000,00 Pendent conforme Anul·lada octubre
G28029643  ABONAMENT DRETS AUTOR ACTES TURISME 2017 13/06/2018 19/06/2018 -240,06 Pendent conforme No coforme octubre
B43907393  FIRA CONTRABAN – ADQUISICIO 55 TAPES 27/06/2018 55,00 Pendent conforme No coforme octubre
 Nº de factures de Turisme: 3, amb import total 1.814,09
 Acció Social B64400146  MARÇ – TALLER GIMNASTICA GENT GRAN 03/05/2018 992,20 Pendent conforme Anul·lada 15/10/2018
 Nº de factures d’ Acció Social: 1, amb import total 992,20
 Activitats A08001182  REPOSICIO PUNT LLUM VEHICLE CONEGUT AJ-444 15/06/2018 1.058,25 Pendent ingres assegurança Pendent ingres assegurança
 Nº de factures de Esports: 1, amb import total 1.058,25
Nº FACTURES 35 TOTAL   23.983,18