Als efectes de dirección i gestió dels serveis municipals, l’organització del govern municipal queda distribuïda en cinc grans àrees amb les següents competències genèriques:

  1. ALCALDIA
  2. AREA DE TERRITORI, PROMOCIO DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
  3. ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA
  4. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
  5. ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

Les delegacions genèriques en relació a la gestió de les àrees municipals, a favor dels Srs. Regidors i Regidores que tot seguit es relacionen:

Àrea De Territori, Promoció de la Ciutat i Innovació: delegació genèrica a favor del regidor Sr. Jaume Casañas Carballido.

Àrea De Serveis Interns i Seguretat Ciutadana, delegació genèrica a favor del regidor Sr. Xavier Lorenzo Torres.

Àrea De Serveis Personals, delegació genèrica a favor de la regidora Sra. Montserrat Camara Casañas.

Àrea de Transició Ecològica i Serveis Comunitaris, delegació genèrica a favor del regidor Sr. Jose Manuel Cabada Juez.

Aquestes delegacions genèriques inclouen les facultats de direcció, organització i impuls de l’àrea i, en el seu cas, de les regidories delegades incloses en la mateixa, sens perjudici de l’exercici de les competències específiques que es deleguin en favor seu o d’altres regidors i regidories. Però no inclouen les facultats de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, excepte que així es faci constar expressament.