• LLei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya
  • LLei 20/2015 de modificació de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya
  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
  • Decret 61/1982, de 22 de gener, que regula la Inspecció General d’Arxius i la Inspecció General de Biblioteques.