El Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals és l’instrument que facilita el coneixement de les entitats, associacions i col·lectius existents al municipi, les seves finalitats i representativitat,  per tal de promoure una política municipal activa de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

Aquest registre  ha de permetre a l’Ajuntament disposar d’una base de dades de totes les entitats, associacions i col·lectius locals que faciliti la comunicació per aconseguir una relació més immediata i una col.laboració més eficaç, així com per a propiciar el seu coneixement a la  ciutadania i la seva participació activa en els espais de participació ciutadana del municipi.

La inscripció en el Registre és voluntària i s’inicia a sol·licitud de les entitats i col·lectius que ho sol·licitin, aportant la documentació requerida.

Les entitats i col·lectius han d’estar inscrits en el Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals per a gaudir dels drets regulats en el Reglament del registre, com accedir a l’ús d’equipaments, infraestructures i altres recursos públics municipals o formar part dels òrgans de participació municipals, entre d’altres.

Els tipus de tràmits que podeu fer en el registre són sol·licitar l’alta, la baixa o la modificació de dades

  • Qui  pot sol·licitar l’alta?

Les  entitats sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes, amb domicili social a Cunit i que tinguin per  objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania i/o del municipi de Cunit.

Les entitats d’àmbit comarcal, autonòmic o estatal legalment constituïdes que disposin d’una seu oficial a Cunit, i que realitzin activitats adreçades a la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.

Els  col·lectius locals o grups de fet que tenen una finalitat comuna d’actuació sense ànim de lucre d’àmbit municipal i de caràcter temporal, que acreditin estar conformats per un mínim de tres persones empadronades a Cunit i que gaudeixen de rellevància social en el municipi.

  • Sol·licitud de modificació de dades:

Les entitats i col·lectius inscrits en el Registre estan obligades a notificar a l’ajuntament  qualsevol modificació de les dades registrals com són la  reforma dels Estatuts, el canvi de la seu social, els canvis en la Junta Directiva, la modificació de les dades públiques o el canvi de nom dins el mes següent a la data en que s’hagi produït la modificació.

També obliga a les  entitats i col·lectius locals inscrits en el Registre a renovar la seva inscripció bianualment. Durant el primer trimestre de l’any que correspongui caldrà actualitzar les respectives dades.

  • Sol·licitud de baixa

Causaran baixa en el Registre aquelles entitats i col·lectius que:

  • No comuniquin les modificacions que afecten a les dades del registre en el termini establert.
  • No renovin la seva inscripció bianualment mitjançant l’actualització de dades quan no atenguin aquest requisit i l’Ajuntament els ho requereixi expressament.
  • Perdin la condició per la qual van accedir al Registre.
  • Es dissolguin per qualsevol motiu.

Quan l’entitat es dissol cal sol·licitar la seva baixa en el Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals.

Prèviament s’ha d’haver validat legalment la seva dissolució en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre públic que li correspongui.

L’incompliment de la obligació de notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les dades registrals pot donar lloc, previ al tràmit d’audiència corresponent, a la baixa d’ofici en el Registre.

  • On tramitar les sol·licituds:

Clicant aquí podeu accedir als models de sol·licitud i a la documentació per tramitar l’alta, les modificacions de dades o la baixa, i accedir a la seu electrònica.

Per a més informació us podeu adreçar al Departament de Participació Ciutadana:  participacio@cunit.cat

  • Entitats registrades

Consulta el directori del Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals

Observacions:

Les dades públiques de l’entitat  seran incloses directament al directori d’entitats al web municipal: www.cunit.cat, així com també es podran fer públiques aquelles dades expressament autoritzades per l’entitat o col·lectiu.