Informe previ incendis
Declaració responsable HUT
Consulta prèvia activitats
Declaració responsable salut alimentària
Informe previ urbanístic
Ocupació via pública (Xurreries, foof trucks i similars)
Ocupació via pública amb terrasses
Sol·licitud bonificació taxa de residus
Cens d’animals
Punt d’informació cadastral
Ús de l’espai associatiu municipal
Registre Municipal d’Associacions (RMA)
Sol·licitud de pagament fraccionat
Declaració o pròrroga IIVTNU
Canvi de titularitat dels tributs
Baixa de gual d’habitatges
Alta de gual
Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
Sol·licitud targeta d’armes
Serveis funeraris
Ocupació via pública
Ús dels espais dels centres civics
Ús dels espais del casal municipal
Inscripció als cursos i tallers dels centres cívics municipals
Informe d’adequació de l’habitatge per renovació de residència familiar
Informe d’esforç d’integració per la renovació de residència temporal i la modificació de residència per circumstàncies excepcionals a residència i treball
Informe d’educació de l’habitatge per al reagrupament familiar
Informació d’adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar
Volant d’empadronament individual
Volant d’empadronament col·lectiu
Modificació dades personals al padró municipal
Certificat d’empadronament individual
Certificat d’empadronament històric de baixa
Certificat d’empadronament col·lectiu
Alta al padró municipal d’habitants
Llicència de gossos potencialment perillosos
Lloguer de les instal·lacions esportives municipals
Formació servei municipal d’ocupació de Cunit (SOM Cunit)
Subvencions
Informació Borsa de Treball OAC
Comunicació prèvia activitats
Règim llicència ambiental
Règim llicència municipal activitats recreatives
Règim de comunicació canvi no substancial activitats
Canvi titularitat activitats
Baixa activitat
Règim autorització ambiental amb avaluació impacte ambiental
Activitats extraordinàries
Declaració responsable
Obres sotmeses a règim de llicència d’obres majors
Obres subjectes a règim de comunicació – altres
Obres subjectes a règim de comunicació
Obres subjectes a règim d’assabentat
Obres sotmeses a règim de llicència d’obres menors altres llicències
Obres sotmeses a règim de llicència d’obres menors
Ocupació via pública per obres, amb o sense tall de carrer
Devolució fiances
Devolució fiances- obres majors
Sol·licitud de certificats de serveis urbanístics