Canvi titularitat i/o ubicació d’una activitat (NO ALIMENTÀRIES), perruqueries, venda roba i similars.
Baixa ocupació Via Pública amb taules i cadires
Canvi titularitat i/o ubicació d’una activitat NO ALIMENTÀRIA (perruqueries, botiga de roba i similars)
Comunicació prèvia en Matèria d’Activitats (NO ALIMENTÀRIES), perruqueries, venda roba i similars.
Còpies i/o informació documentació urbanística
Aportació documentació sol.licitada (obres)
Concurs oposició auxiliar administratiu
Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius locals (RMECL)    
Informe previ incendis
Declaració responsable HUT
Consulta prèvia activitats
Declaració responsable salut alimentària
Informe previ urbanístic
Ocupació via pública
Ocupació via pública amb taules i cadires
Sol·licitud bonificació taxa de residus
Cens d’animals
Punt d’informació cadastral
Ús de l’espai associatiu municipal
Registre Municipal d’Associacions (RMA)
Sol·licitud de pagament fraccionat
Declaració o pròrroga IIVTNU
Canvi de titularitat dels tributs
Llicència gual/vado
Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
Sol·licitud targeta d’armes
Serveis funeraris
Ocupació via pública
Ús dels espais dels centres civics
Ús dels espais del casal municipal
Inscripció als cursos i tallers dels centres cívics municipals
Informe d’adequació de l’habitatge per renovació de residència familiar
Informe d’esforç d’integració per la renovació de residència temporal i la modificació de residència per circumstàncies excepcionals a residència i treball
Informe d’educació de l’habitatge per al reagrupament familiar
Informació d’adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar
Volant d’empadronament individual
Volant d’empadronament col·lectiu
Modificació dades personals al padró municipal
Certificat d’empadronament individual
Certificat d’empadronament històric de baixa
Certificat d’empadronament col·lectiu
Alta al padró municipal d’habitants
Llicència de gossos potencialment perillosos
Lloguer de les instal·lacions esportives municipals
Formació servei municipal d’ocupació de Cunit (SOM Cunit)
Subvencions
Informació Borsa de Treball OAC
Comunicació prèvia en Matèria d’Activitats relacionada amb l’alimentació (bars, supermercats i similars)
Règim llicència ambiental
Règim llicència municipal activitats recreatives
Règim de comunicació canvi no substancial activitats
Canvi titularitat i/o ubicació d’una activitat ALIMENTÀRIA (bars, supermercats i similars)
Baixa activitat
Règim autorització ambiental amb avaluació impacte ambiental
Activitats extraordinàries
Obres sotmeses a règim de llicència d’obres majors
Obres subjectes a règim de comunicació – altres
Obres subjectes a règim de comunicació
Obres subjectes a règim d’assabentat
Obres sotmeses a règim de llicència d’obres menors altres llicències
Obres sotmeses a règim de llicència d’obres menors
Ocupació via pública per obres, amb o sense tall de carrer
Devolució fiances obres
Sol·licitud de certificats de serveis urbanístics