Imatge de Perfil de platja 83

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Platja de Cunit

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Característiques Físiques i Geomorfològiques de la zona de bany

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, és l’administració hidràulica única de Catalunya i entre les seves funcions li correspon el control de la qualitat de les platges i de les aigües, en general (article 8.2 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre). L’ ACA és la responsable de la vigilància de les platges i aigües litorals i li correspon l’elaboració dels perfils de les zones de bany.

1. LOCALITZACIÓ DE LA ZONA DE BANY

Estat membre: Espanya Comarca: Baix Penedès
Comunitat Autònoma: Catalunya Municipi: Cunit
Província: Tarragona Conca hidrogràfica: Rieres de Calafell-Torredembarra

Cunit

MAR MEDITERRANI

Figura 1. Mapes de localització de la zona de bany

2. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I GEOMORFOLÒGIQUES

Tipus de platja: encaixada Amplada mitjana: 50 m Sediment1: sorra fina (D50 (mida mitjana del gra) =0,18 mm)
Entorn: urbà Longitud: 3.300 m Pendent d’entrada a l’aigua1: moderat
Orientació: SSE Superfície: 164.605 m2 Evolució línia de costa1: -0,84 m/any

Figura 2. Vista aèria de la platja de Cunit i el seu entorn, PM=punt de mostreig

La platja de Cunit, del municipi de Cunit (12.279 habitants)2, està formada per un seguit de petites cales en forma de “U” i situada en un entorn urbà-residencial. Delimita per l’est amb el municipi de Cubelles i l’espigó de la central tèrmica i per l’extrem oest, queda oberta a la platja de Segur de Calafell. El grau d´ocupació de la platja de Cunit a l´estiu és mig3.

1Llibre verd del litoral 2009, UPC-PTOP-MAIH; 2IDESCAT 2009; 3Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente.

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Imatge de Perfil de platja 84

Platja de Cunit

Imatge de Perfil de platja 85

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Imatge de Perfil de platja 86 Imatge de Perfil de platja 87 Imatge de Perfil de platja 88 Imatge de Perfil de platja 89 Imatge de Perfil de platja 90 Imatge de Perfil de platja 91 Imatge de Perfil de platja 92

Característiques Hidrològiques i Hidrodinàmiques

3. CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES I HIDRODINÀMIQUES

Conca fluvial: Rieres de Calafell-Torredembarra; CONCA HIDROGRÀFICA
RIERES DE CALAFELL-TORREDEMBARRA
superficie: 315 km2; PLATJA DE CUNIT
Masses d’aigua (MA)1 a les que pertany la zona de bany: C25
C25 Cubelles-Altafulla: tipus sorrenc somer de baixa influència
continental

Imatge de Perfil de platja 93

La implantació de la Directiva marc de l’aigua, 2000/60/CE, (DMA) a les MA costaneres s’efectua segons es detalla en el document del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (Decret 188/2010, de 23 de novembre).

Per obtenir més informació podeu consultar la web del ACA.

 

Definides per l’ACA en el Pla de Gestió.

La platja de Cunit està situada en una zona costanera amb un Índex de Velocitat de Resposta Hidrològica (VRH) Alt (Figura 3).

A la platja de Cunit hi trobem dues rieres. Per una banda, la riera Mas d´en Pere, que només aboca a mar en règim de fortes pluges o a causa d´abocaments antròpics, ja que dins la riera trobem dues canonades que hi aporten les seves aigües. D´altra banda, la riera de Cunit, que no aboca aigua ja que esta transformada en carrer. Aproximadament un quilòmetre al nord de la platja de Cunit, trobem dues sortides d´aigua dolça provinents de la central tèrmica de Cubelles (Figura 4).

Imatge de Perfil de platja 94

Riera Mas d´en Pere

Sortides d´aigua

Riera de Cunit de la central

tèrmica de

Cubelles

Fondo del Roig

MA: C25

Platja de Cunit

Figura 3. Índex de velocitat de resposta hidrològica (VRH)

davant d’episodis de pluges a Catalunya.

Figura 4. Aports d’aigües superficials i localització de la Massa d’Aigua C25.

Imatge de Perfil de platja 95

Dades hidrològiques i hidrodinàmiques de la zona de bany
Nivell d’influència continental2: baixa
Rang de salinitat mitjana2:35,8 – 38,4 psu (unitats pràctiques de salinitat)
Temperatura mitjana de l’aigua de bany2: juny 22,0 ºC; juliol 26,0 ºC;
agost 26,3 ºC; setembre 24,9 ºC
Vents2: direcció-intensitat predominant: SW-feble
Estat de la mar predominant2: arrissada
Oleatge3: alçada d’onada significant (alçada mitjana del terç d’ones més altes) 74 cm;
període mig 6 segons; direcció més freqüent SSW
Figura 5. Direcció dels corrents principals

Corrents: la circulació general de la mar catalana és de tipus ciclònic, hi ha un corrent paral·lel a la

costa continental i un corrent cap al nord-est, davant de les Balears.

Dades ACA període 2006-2009; Categories influència continental (baixa, mitjana, alta); Llibre verd del litoral 2009, UPC-PTOP-MAiH.

Sant Carles de la Ràpita

l’Ampolla

l’Hospitalet de l’Infant

Mont-roig del Camp

Vila-seca/ Salou

Reus

Sitges / Sant Pere de Ribes Vilanova i la Geltrú

Riera de la Bisbal Tarragona

Tarragona

Gavà/ Viladecans

El prat de Llobregat

Besòs

Mataró

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Imatge de Perfil de platja 96

Platja de Cunit

Imatge de Perfil de platja 97

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Imatge de Perfil de platja 98Imatge de Perfil de platja 99Imatge de Perfil de platja 100Imatge de Perfil de platja 101Imatge de Perfil de platja 102

Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes

Imatge de Perfil de platja 103Imatge de Perfil de platja 104Imatge de Perfil de platja 105

4. SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS URBANES

A Catalunya s’està desenvolupant des de fa anys el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) d’acord amb la Directiva 91/271/CE, de tractament de les aigües residuals urbanes. A la franja costanera de Catalunya estan en funcionament 48 sistemes de sanejament

Imatge de Perfil de platja 106

formats per estacions depuradores (EDAR’s) que tracten les aigües residuals de la població resident i visitant dels municipis costaners i propers a la costa. Les aigües residuals reben, majoritàriament, tractament secundari i s’aboquen a mar a través d’emissaris

Barcelona

submarins. En algunes EDAR’s s’efectua tractament terciari i es reutilitzen les aigües per a usos diversos. En el mapa de la dreta es localitzen les EDAR’s dels sistemes de sanejament i s’anomenen les que tracten >15.000 h-e (habitant equivalent és la unitat de

mesura utilitzada per determinar la càrrega contaminant orgànica generada per la població).

Roses

Empuriabrava

Imatge de Perfil de platja 107 l’Escala

Imatge de Perfil de platja 108Imatge de Perfil de platja 109

Torroella de Montgrí

Girona

Palamós

Castell-platja d’Aro

Lloret de Mar

Maresme Nord

>1.500.000 h- e 150.000 < x < 1.500.000 15.000 < x < 150.000

<15.000 h- e

Sistema de sanejament Cubelles-Cunit

Administració actuant: Consell Com. Baix Penedès Tipus de tractament EDAR: Biològic

Destí efluent EDAR: a mar, a través d’emissari Cabal màxim: 18.250 m3/dia
Població Sanejada: 23.875 habitants Població equivalent: 81.250 h-e
Emissaris: 2
Nom Tipus1 Localització Longitud Fondària UTM2
Cunit-Cubelles P platja de Cunit 1.950m 14m X:386647 Y:4559545
Urb. Valparaíso E platja de Cunit 1.170m 11m X:385069 Y:4560001
1
2
P: Emissari Principal, E: Emissari Emergència ; Coordenades de tipus UTM EU50

El sistema de sanejament Cubelles-Cunit assiteix als municipis de CASTELLES I LA GORNAL (Els Rosers), CUBELLES (Clot del Bassó i Mota de St. Pere (Urbanització), El Corral d’en Cona, El Corral d’en Tort, Cubelles, l’Estorera, La Gavina, El Parc de Cubelles, La Solana, Sta. Maria de Cubelles, Urbanització Mas Trader I, Urbanització Mas Trader II), CUNIT (Costa Cunit, Cunit, Els Jardins de Cunit, Els Rosers) i VILANOVA I LA

GELTRÚ ( Sta. Maria de Cubelles).

Imatge de Perfil de platja 110

EDAR

Cubelles

Cunit

Emissari
Emissari Urb. Cunit-Cubelles
Valparaíso (principal)
(emergència)
Platja de Cunit Depuradora Estació de (EBAR)
(EDAR) bombament

Les aigües residuals del municipi de Cunit estan connectades al sistema Cubelles-Cunit, format per una estació depuradora (EDAR) de tractament biològic i un emissari principal (P) per on s’aboca l’efluent, mar endins. Aquest emissari està localitzat a l’extrem nord de la platja de Cunit. El sistema també disposa d’un emissari d’emergència (E) a la platja de Cunit que només es pot posar en funcionament en casos d’avaries puntuals.

Figura 6. Mapa del sistema de sanejament Cubelles-Cunit.

 

 

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Imatge de Perfil de platja 111

Platja de Cunit

Imatge de Perfil de platja 112

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Imatge de Perfil de platja 113 Imatge de Perfil de platja 114 Imatge de Perfil de platja 115 Imatge de Perfil de platja 116 Imatge de Perfil de platja 117 Imatge de Perfil de platja 118 Imatge de Perfil de platja 119

Control de les aigües de bany

5. CONTROL DE LES AIGÜES DE BANY

Organisme responsable del control: Agència Catalana de l´Aigua

Temporada de bany: 1ª setmana de juny – 3ª setmana de setembre

Control microbiològic i ambiental de les aigües de bany: durant 17 setmanes consecutives

microbiològic: setmanal (tots els dissabtes)

ambiental: un mínim de 3 inspeccions setmanals

L’ACA duu a terme, durant la temporada de bany el Pla de Vigilància de la Qualitat de les Platges i Aigües Litorals a Catalunya, format per diferents programes de control en què s’executa de manera integrada la gestió de la qualitat de les aigües de bany i la informació pública dels resultats. Així mateix, l’ACA disposa d’un mitjà aeri i d’embarcacions de neteja per a la prevenció i millora de la qualitat de les platges i les aigües litorals. Aquests programes es gestionen i coordinen des de la Unitat de Caracterització i Control d’Aigües Costaneres, del Departament de Control i Millora dels Ecosistemes Aquàtics, de l’Àrea de Gestió del Medi. A continuació es presenten els programes de vigilància.

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L’ESTAT DE LES PLATGES

En el marc d´aquest programa, que es va iniciar l’any 1990, es fan visites d’inspecció periòdiques a les platges i s’analitzen setmanalment les aigües de bany, determinant la seva qualitat d’acord amb els criteris que estableix la Directiva europea 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany, que deroga la Directiva 76/160/CEE. Amb els resultats analítics obtinguts cada setmana es qualifica la qualitat de les aigües de bany, s’informa els ajuntaments i es publiquen els resultats al web.

Aquest programa és conforme a la norma UNE-EN ISO-9001:2000. Cert. Núm. ESC0102/98.

Imatge de Perfil de platja 120

Control microbiològic

De forma sistemàtica, s’analitzen cada setmana els indicadors microbiològics de la Directiva 2006/7/CE, que corresponen a Escherichia coli i enterococs intestinals i, en casos d’afeccions o episodis de curta durada, també s´efectuen altres controls analítics fins comprovar la restitució de la qualitat de les aigües de bany.

Control ambiental

Personal tècnic qualificat (17 inspectors de platges) realitza la recollida setmanal de les mostres d’aigua i la inspecció visual de la zona de bany. S’efectuen diverses visites d’inspecció ambiental durant la setmana, en les què s’avalua l’estat de l’aigua i es controlen totes les sortides d’aigua dolça a mar. A l’aigua, es valoren els següents paràmetres: transparència, coloració, sòlids flotants d’origen humà, restes vegetals marines i terrestres, escumes, taques de fitoplancton, hidrocarburs i presència de meduses. També s’efectua una inspecció de l’estat de la sorra i dels accessos a la zona de bany i en casos d’aparició d’hidrocarburs o d’altres substàncies nocives, l’ACA efectua les analítiques de control necessàries per controlar la presència de substàncies tòxiques a les aigües de bany.

PROGRAMA DE PREVENCIÓ I NETEJA DE LES AIGÜES LITORALS I LES PLATGES

Imatge de Perfil de platja 121

L’ACA va iniciar aquest programa l’any 2001 i les seves activitats se centren en la vigilància i millora de la qualitat de les aigües litorals i de les platges. Diàriament s’inspecciona des de l’aire l’estat de les aigües costaneres i un dispositiu d’embarcacions de neteja navega per efectuar tasques de recollida de residus flotants i altres actuacions de prevenció i millora. El treball coordinat de la vigilància aèria i de les embarcacions té com a objectiu principal detectar possibles afeccions de la qualitat de les aigües, tant d’origen humà com natural, i fer les actuacions adequades en cada cas per prevenir danys a les persones i a l’ecosistema marí litoral.

Aquest programa és conforme a la norma UNE-EN ISO-9001:2000, cert. núm.

ESC0102/98

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Imatge de Perfil de platja 122

Platja de Cunit

Imatge de Perfil de platja 123

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Imatge de Perfil de platja 124 Imatge de Perfil de platja 125 Imatge de Perfil de platja 126 Imatge de Perfil de platja 127 Imatge de Perfil de platja 128 Imatge de Perfil de platja 129 Imatge de Perfil de platja 130

Control de les aigües de bany

PROGRAMA DE CONTROL I SEGUIMENT DE LES PROLIFERACIONS DE FITOPLÀNCTON

Imatge de Perfil de platja 131

Aquest programa, que duu a terme l’ACA des de l’any 2000, té l’objectiu de detectar i controlar les proliferacions d’algunes espècies de fitoplàncton (algues microscòpiques que viuen a les aigües marines i continentals) que poden posar en perill la salut i benestar de les persones i afectar els ecosistemes marins. Durant la temporada de bany es fa un seguiment continuat de tota la costa catalana per detectar la possible aparició de proliferacions que, d’altra banda, són un fenomen natural i poden ser freqüents en algunes platges a l’estiu. En la majoria dels casos, aquestes proliferacions només formen taques acolorides a l’aigua i no suposen cap risc per als banyistes. En cas de detectar-se alguna espècie tòxica, es disposa d’un protocol de mesures de gestió i d´informació per advertir i informar la població

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DE LES COMUNITATS DE MACROALGUES

En aquest Programa, que duu a terme l’ACA des de l’any 1997 per donar compliment a la Directiva marc de l´aigua (DMA), s’avalua l’estat ecològic de les masses d´aigua en base a la cartografia en continu de les comunitats bentòniques litorals desenvolupades sobre substrat rocós. També s´efectua la vigilància de la introducció d´espècies invasores als fons marins.

Imatge de Perfil de platja 132

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DE LA PRESÈNCIA DE MEDUSES

Imatge de Perfil de platja 133

Durant la temporada de bany, l’ACA realitza la vigilància i seguiment de la presència de meduses a les platges i a les aigües litorals. Les dades d’observació de meduses les obtenen els inspectors de platges, les embarcacions de prevenció i neteja i el mitjà aeri, i aquesta informació es publica diàriament al web de l’ACA. Per altra banda en aquest programa també hi participen els municipis costaners que aporten dades d’observació de meduses de les seves platges a través dels serveis de salvament i socorrisme.

Imatge de Perfil de platja 134

INFORMACIÓ SETMANAL AL PÚBLIC DURANT LA TEMPORADA DE BANY

Es publiquen setmanalment al web de l’ACA els resultats de les tasques del Pla de Vigilància i es trameten als ajuntaments costaners els resultats de les analítiques microbiològiques, la classificació setmanal de les aigües de bany i el butlletí informatiu setmanal que conté una àmplia i completa informació de l’estat de les platges i les aigües litorals.

Unitat de Caracterització i Control d’Aigües Costaneres

Departament de Control i Millora dels Ecosistemes Aquàtics, Àrea de Gestió del Medi

Informació setmanal de les platges i les aigües litorals (www.gencat.cat/aca)

Resultats analítics Classificació setmanal Butlletí informatiu Recollida sòlids Observació de
Excel.lent Bona flotants meduses
Suficient Insuficient
Informació general de Quantitats i tipus Informació diària
Controls microbiològics i classificació de la qualitat l’estat de les platges i de sòlids flotants sobre l’observació
de les aigües de bany les aigües litorals recollits al litoral de meduses
Ajuntaments *En casos d’alteració puntual de la qualitat de les aigües de bany es realitzen
controls addicionals i s’informa els Ajuntaments i els mitjans de comunicació.
Cartells informatius a la platja

 

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Imatge de Perfil de platja 135

Platja de Cunit

Imatge de Perfil de platja 136

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Imatge de Perfil de platja 137 Imatge de Perfil de platja 138 Imatge de Perfil de platja 139 Imatge de Perfil de platja 140 Imatge de Perfil de platja 141 Imatge de Perfil de platja 142 Imatge de Perfil de platja 143

Punts de mostreig

6. PUNTS DE MOSTREIG

Nombre de punts de mostreig (PM): 2 Any d’inici del control PM1/PM2:1990/1990
Control: Setmanal (dissabtes) Període: Juny – Setembre

Imatge de Perfil de platja 144

PM1 Denominació: Creu roja Coordenades UTM X: 385641; Y: 4561302

Imatge de Perfil de platja 145

PM2 Denominació: C/ Arboç Coordenada UTM X: 384527; Y: 4561105

Figures 7 i 8. Vistes aèries de les localitzacions dels punts de mostreig

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Imatge de Perfil de platja 146

Platja de Cunit

Imatge de Perfil de platja 147

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Imatge de Perfil de platja 148 Imatge de Perfil de platja 149 Imatge de Perfil de platja 150 Imatge de Perfil de platja 151 Imatge de Perfil de platja 152 Imatge de Perfil de platja 153 Imatge de Perfil de platja 154

Classificació de la Qualitat de les Aigües de Bany

7. CLASSIFICACIÓ DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY

VALORACIÓ DE LA QUALITAT SANITARIA DE L’AIGUA

Les aigües de bany es classifiquen, seguint els criteris de l’article 5 de la Directiva europea 2006/7/CE, en 4 categories: Excel·lent, Bona, Suficient i Insuficient. Aquesta classificació s’obté dels resultats de les analítiques microbiològiques efectuades durant les darreres 4 temporades de bany, que inclouen un mínim de 64 resultats. Els indicadors microbiològics que s’avaluen són Escherichia coli i enterococs intestinals i els estàndars de qualitat són els de l’annex 1 de la Directiva.

QUALITAT MICROBIOLÒGICA: Platja de Cunit

Classificació de les 4 darreres temporades de bany: Excel.lent

Excel.lent Imatge de Perfil de platja 155 Bona Imatge de Perfil de platja 156 Suficient Imatge de Perfil de platja 157 Insuficient

La qualitat sanitària d’aquesta platja és Excel·lent i aquesta qualitat és molt estable any rera any.

Els resultats de la qualitat de les aigües de bany a Catalunya es publiquen a les següents pàgines web de la Unió Europea:

www.eyeonearth.eu

www.eea.europa.eu

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DE L’ASPECTE VISUAL DE L’AIGUA

A Catalunya, tot i que la Directiva 2006/7/CE no ho exigeix, les aigües de bany es classifiquen també segons el seu aspecte visual en 5 categories: Molt Bona, Bona, Moderada, Deficient i Dolenta, atès que és una informació rellevant per a la seva caracterització. Aquesta classificació s’obté dels resultats de les inspeccions visuals que s’efectuen a la platja, diverses vegades a la setmana, i en les què s’avaluen els següents paràmetres: transparència, coloració, sòlids flotants d´origen humà, escumes, fitoplàncton, restes vegetals marines, restes vegetals terrestres i hidrocarburs, tots ells inclosos en la fitxa d’inspecció diària que complementen els inspectors de platges. El nombre de visites que s’efectua a la platja de Cunit durant una temporada de bany és d’aproximadament 50, i la classificació de la qualitat visual està basada en els resultats de les darreres 4 temporades de bany, que inclouen un mínim de 200 inspeccions.

QUALITAT DE L’ASPECTE VISUAL DE L´AIGUA : Platja de Cunit

Classificació de les darreres 4 temporades de bany: Bona

Molt bona Imatge de Perfil de platja 158 Bona Imatge de Perfil de platja 159 Moderada Imatge de Perfil de platja 160 Deficient Imatge de Perfil de platja 161 Dolenta

La classificació de la qualitat de l’aspecte visual de la platja de Cunit és Bona. Habitualment l’aigua presenta una coloració normal i bona transparència, a excepció dels dies de mar agitat on s’observa lleugera terbolesa causada principalment per la resuspensió del propi sediment, que és molt fi, i a la poca fondària de la zona de bany. La qualitat de l’aspecte de l’aigua és força estable i tan sols es pot veure alterada durant episodis de pluges intenses, en els quals l’aigua s’observa més tèrbola i amb restes vegetals terrestres com a conseqüència dels aports dels pluvials. A causa de la morfologia d’aquesta platja, formada per petites caletes en forma de “U” i delimitades per espigons, després de pluges, en dies de mar agitat, o a causa dels corrents, és habitual trobar algunes acumulacions de restes vegetals de mar i alguns sòlids flotants (sempre en molt poca quantitat). Normalment aquestes restes i residus acaben arribant a la sorra. Per altra banda, és poc freqüent observar escumes a la zona de bany, i la presència d’hidrocarburs a l’aigua com a conseqüència d’abocaments des d’embarcacions és pràcticament nul·la.

 

CLASSIFICACIÓ SETMANAL DE LA QUALITAT DURANT LA TEMPORADA DE BANY

L’ACA realitza,durant cada temporada de bany, una valoració setmanal de la qualitat microbiològica de l’aigua de bany de les platges, i en determinats casos aquesta classificació setmanal pot no coincidir amb la classificació de les darreres 4 temporades de bany.

Imatge de Perfil de platja 162

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Platja de Cunit

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Determinació i avaluació dels factors potencials de contaminació

La qualitat sanitària de la platja de Cunit és Excel·lent. La qualitat de l’aigua es pot veure afectada temporalment en episodis de fortes pluges.

8. DETERMINACIÓ I AVALUACIÓ DELS FACTORS POTENCIALS DE CONTAMINACIÓ

FACTORS DE RISC DE CONTAMINACIÓ DE CURTA DURADA

(L’Article 2 de la Directiva 2006/7/CE defineix els episodis de contaminació de curta durada com aquells produïts per Escherichia coli o enterococs intestinals que tenen causes clarament identificables i que es preveu que no afectaran la qualitat de l’aigua de bany durant un període superior a 72 hores a partir del primer moment que es detecten)

Factors potencials Freqüència Afecció
PLUGES baixa baixa
SANEJAMENT URBÀ excepcional variable

Per a l´avaluació dels factors potencials de contaminació, l´Agència Catalana de l´Aigua s´ha basat en els resultats dels darrers 4 anys i en el coneixement expert de la zona de bany des de 1990.

Les PLUGES són un factor de contaminació d’aquesta platja ja que hi desemboquen dues rieres , la del Mas d’en Pere i la de Cunit,i hi ha cinc pluvials (veure figura 10). Principalment a través de les dues rieres i del pluvial del carrer Amilcar Barca es pot aportar contaminació fecal a l’aigua de bany ja que a les seves lleres hi ha estacions de bombament des d’on es poden produir descàrregues del sistema unitari (DSU). La freqüència de l’alteració de l’aigua per pluges és baixa i està associada a la variabilitat del règim de pluges característic del clima mediterrani amb estius normalment secs i pluges torrencials de curta durada, principalment a finals de la temporada de bany (setembre). L’ afecció de la qualitat és baixa perquè es pot alterar temporalment la qualitat habitual de les aigües de bany de la platja. En el període 2007-2010 s’han detectat dos afeccions motivades per les pluges.

El SANEJAMENT URBÀ és un factor potencial de contaminació ja que per la zona de bany hi transcorren l’emissari principal Cubelles-Cunit i l’emissari d’emergència Urbanització Valparaíso, ambdós del sistema de sanejament Cubelles-Cunit (veure figura 10). En cas de trencament de la canonada dels emissaris prop de la línia de costa o en el seu tram terrestre, les aigües residuals s’abocarien a mar a línia de costa i es veuria alterada la qualitat sanitària de l’aigua de bany. També a la mateixa zona de bany, hi ha una estació de bombament (EBAR Valaparaíso) que en cas d’avaria amb abocament, les aigües residuals arribarien a mar, a través de l’emissari d’emergència. Les altres estacions de bombaments (Gavina, Llevant i Font) no es troben a la mateixa zona de bany però sí molt properes i, en cas d’avaria les aigües residuals anirien a parar a mar a travès de l’emissari principal o bé a través de les rieres. Anualment s’efectuen revisions estructurals i de funcionament de l’emissari i durant el període 2007-2010 no s’ha detectat cap alteració de la qualitat sanitària de l’aigua motivada per incidències de sanejament.

PRESÈNCIA I VALORACIÓ D’ALTRES FACTORS

APORTACIONS DE RIUS/RECS/CANALS NO INSTAL.LACIONS PORTUÀRIES NO
INSTAL.LACIONS INDUSTRIALS CONTAMINACIÓ DIFUSA NO

Aproximadament a un quilòmetre de la platja (al nord-est), la Central Tèrmica de Cubelles aboca aigües de refrigeració a línia de costa. A la platja de Cunit no s’ha detectat en els darrers quatre anys, cap alteració de la qualitat sanitària a causa d’aquest abocament d’aigües de refrigeració.

PL1: filtracions riera Mas d’en Pere (UTM X:386510; Y:4561587)

PL2: canonada riera Mas d’en Pere (UTM X:386444; Y:4561679) Riera Mas d’en Pere

(UTM X:386489; Y:4561597)

Riera de Cunit

(UTM X:385637; Y:4561325)

PL3: pluvial c/Amilcar Barca

(UTM X:384637; Y:4561154)

PL4: pluvial Av.Juli Cèsar

(UTM X:384389; Y:4561119)

PL5: pluvial c/Vendrell

(UTM X:384299; Y:4561095)

Emissari Nou Cunit-Cubelles

(UTM X:386646; Y:4559544)

Emissari Urb. Valparaíso

(UTM X:385069; Y:4560001)

Imatge de Perfil de platja 163

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Platja de Cunit

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Avaluació de la propensió a Proliferacions de Fitoplàncton / Cianobacteris

9. AVALUACIÓ DE LA PROPENSIÓ A PROLIFERACIONS DE FITOPLÀNCTON

INFORMACIÓ: Les proliferacions de fitoplàncton són un fenomen natural motivat per creixements massius d’algues microscòpiques que poden provocar coloracions anòmales a l’aigua de bany i alterar la seva qualitat visual com a conseqüència de la formació de taques (d’intensitat i coloració variables), la formació d’escumes o mucílags i la pèrdua de transparència. Algunes de les espècies de fitoplàncton generen toxines que poden ocasionar problemes de salut pública, tot i que en la majoria dels casos les proliferacions de fitoplàncton no suposen cap risc per als ecosistemes ni per a la salut dels banyistes. Es donen principalment en aigües confinades (ports, platges o cales amb baixa renovació) o bé en zones properes a aportacions d’aigua dolça (desembocadures de rius, canals, recs, etc.) i poden durar, en una zona de bany, des de 1-2 dies fins a 1-3 setmanes, en funció de les condicions meteorològiques i l’estat de la mar.

CONTROL: En el marc del Programa de Control i Seguiment de les Proliferacions de Fitoplàncton, durant els mesos d’estiu, es realitza un control diari de la presència de taques a l’aigua, tant des de la pròpia platja (vigilància dels inspectors de platges) com des de l’aire (inspecció aèria). A totes les zones de bany, s´analitza la presència de fitoplàncton una vegada per temporada de bany i en casos d’observació de taques, s’efectuen controls analítics addicionals per confirmar i caracteritzar les proliferacions.

CATEGORIES: S’han establert quatre

categories: Nul·la, Baixa, Mitjana i Alta, que s’han obtingut a partir del càlcul del percentatge del nombre de proliferacions detectades en relació al nombre de controls analítics efectuats en el període 2001-2010.

Categories Freqüència Proliferacions (%)
Nul·la Mai 0
Baixa Gairebé mai 20%
Mitjana De forma esporàdica 20% i 40%
Alta De forma habitual 40%

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ:

Els resultats indiquen que la propensió a proliferacions de fitoplàncton és BAIXA. Les espècies de fitoplàncton que s’han detectat no són tòxiques i no presenten cap risc conegut per als banyistes; els seus efectes més freqüents han estat les coloracions verdoses i la pèrdua temporal de transparència de l’aigua. Mai s’ha requerit l’activació de mesures de gestió i informació.

Per a més informació podeu consultar les proliferacions de fitoplàncton a la costa catalana

10. AVALUACIÓ DE LA PROPENSIÓ A PROLIFERACIONS DE CIANOBACTERIS

INFORMACIÓ: Els cianobacteris són un grup d’organismes àmpliament distribuït per ambients aquàtics molt diversos com a conseqüència de les seves adaptacions fisiològiques. Com el fitoplàncton, els cianobacteris poden provocar proliferacions nocives o tòxiques com a conseqüència de la producció de cianotoxines. En general, les proliferacions de cianobacteris són un fenomen associat a aigües dolces confinades amb un elevat contingut de nutrients i no es produeixen en aigües costaneres. Al litoral de Catalunya mai s’ha registrat cap episodi de proliferació de cianobacteris a les aigües de bany.

CONTROL: La vigilància dels cianobacteris s’efectua dintre de les tasques de control del Programa de Control i Seguiment de les Proliferacions de Fitoplàncton.

CATEGORIES: No s’han definit categories atès que no es detecten proliferacions de cianobacteris a les aigües litorals de les zones de bany.

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ:

Els resultats obtinguts indiquen que la propensió a la proliferació de cianobacteris és NUL·LA

Imatge de Perfil de platja 164

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Platja de Cunit

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Avaluació de la propensió a Proliferacions de Macroalgues / Meduses

11. AVALUACIÓ DE LA PROPENSIÓ A PROLIFERACIONS DE MACROALGUES

INFORMACIÓ: S’entén per proliferació de macroalgues el creixement anòmal d´aquests organismes com a conseqüència d’un enriquiment anormal de nutrients a les aigües. En general, a les aigües de la costa catalana no s’acostumen a donar les condicions que provoquen proliferacions de macroalgues motivades per aportacions elevades de nutrients, en situació de mar calmada. La proliferació de macroalgues NO s’ha de confondre amb la presència d’algues que pot haver en una zona de bany, tant a l’aigua com a la sorra, ja que aquestes provenen de les poblacions que habitualment estan als fons marins i que arriben després de forts temporals.

CONTROL: S’efectuen dins dels Programes de Vigilància de les Comunitats de Macroalgues que es realitzen al llarg del litoral català.

CATEGORIES: No s’han definit categories atès que no es detecten proliferacions de macroalgues a les aigües litorals de les zones de bany.

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ:

Els resultats obtinguts indiquen que la propensió a la proliferació de macroalgues és NUL·LA

12. AVALUACIÓ DE LA PRESÈNCIA DE MEDUSES

INFORMACIÓ: L’arribada i presència de meduses a les platges és un fenomen natural que es pot observar a tots els mars i oceans del món; la seva presència a les platges és molt variable i imprevisible, tant pel que fa a la quantitat d’exemplars com a la freqüència d’observació. Són molts, i encara poc coneguts, els factors implicats en la distribució i desenvolupament de les poblacions de meduses però, donat que es troben en suspensió a la columna d’aigua, factors com el grau d’exposició als vents predominants i la geomorfologia de la costa poden jugar un paper determinant en l’arribada i permanència d’aquests organismes a les zones de bany. Les meduses són animals invertebrats que es caracteritzen per tenir cèl·lules urticants, portadores de toxines. Aquestes cèl·lules poden provocar irritacions a la pell dels banyistes, amb afeccions més o menys intenses, en funció del grau urticant de l’espècie de medusa. A les fotografies es mostren espècies que es poden observar a les platges de Catalunya.

Pelagia noctiluca Rhizostoma pulmo Cotylorhiza tuberculata Aequorea forskalea
Grau urticant: Alt Grau urticant: Mitjà Grau urticant: Baix Grau urticant: Baix

Recomanacions generals en cas de picades: Dirigir-se als Serveis de salvament i socorrisme de la platja; no gratar-se la zona afectada per la picada; no aplicar mai aigua dolça ni amoníac; rentar la ferida amb abundant aigua de mar i aplicar gel per mitigar els efectes (protegir el gel amb una bossa de plàstic perquè no entri en contacte amb la pell).

CONTROL: Les dades d’observació de meduses a les platges s’obtenen de les visites d’inspecció que efectuen diàriament els inspectors de platges, durant la temporada de bany, els quals registren les quantitats observades a l’aigua (moltes, bastants, poques, cap) i determinen les espècies presents.

CATEGORIES: No s´han definit categories per avaluar la propensió de meduses en una zona de bany perquè encara no es disposa de suficients coneixements per caracteritzar aquest fenomen. L´avaluació per a cada platja s´ha basat en el càlcul de la freqüència d´observació de meduses durant una temporada de bany, obtinguda del quocient entre el nombre d´inspecions amb observació de meduses a l´aigua i el nombre total d´inspeccions efectuades durant els mesos d´estiu (entre 60 i 80 inspeccions per temporada). Els resultats de l´avaluació expressen la mitjana de la freqüència d´observació del període 2007-2010.

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ de la freqüència d’observació de meduses a les platges:

Platja de Cunit Mitjana Conjunt de les platges de Catalunya Mitjana (valor màxim)
8% 4% (17%)

Per a més informació podeu consultar la presència de meduses a la costa catalana.

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Platja de Cunit

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Mesures de gestió

Durant la temporada de bany, l’ACA té establert un protocol de mesures de gestió per donar resposta a possibles afeccions de la qualitat sanitària o ambiental de les aigües litorals, motivades tant per fenòmens naturals (riuades, escumes i mucílegs, taques de fitoplàncton, etc.) com per l’activitat humana (abocaments d’hidrocarburs, d’aigües residuals, obres al litoral, etc.). Les mesures de gestió permeten actuar amb diligència, informar la població i endegar les mesures correctores necessàries.

13. MESURES DE GESTIÓ

FASE D’AVÍS

Inspectors de platges

Departaments i

Embarcacions

Unitats Tècniques

Avió

Ajuntaments Altres organismes
Serveis tècnics CECAT1 SASEMAR2
Departaments de la Generalitat
Serveis de salvament
Adm. responsables de lexplotació
i socorrisme dels sistemes de sanejament.
Centres de recerca
Particulars

1Centre de Coordinació Operativa de Catalunya

2Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima

Unitat de Caracterització i Control d’Aigües Costaneres

TIPUS D’AFECCIÓ

Inspecció “in situ“ des de la platja, des de l’aire i des del mar NATURALESA

Presa de mostres (aigua, organismes, hidrocarburs, etc.) ABAST

Recollida d’informació

FASE D´AVALUACIÓ
Fi de l’episodi
NO AFECCIÓ
Caracterització de l’episodi
AFECCIÓ
Avaluació del grau d’afecció
Estratègia d’actuació
En cas de tractar-se d’una afecció important o d’una emergència, la
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat activa, a travès
del CECAT, el Pla Especial d’Emergències per Contaminació
ACTIVACIÓ
Accidental de les Aigües Marines a Catalunya per coordinar i
executar les actuacions pertinents. MESURES

CORRECTORES

FASE D´ACTUACIÓ

 CONTROL I SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY: inspeccions visuals i controls analítics que efectuen els inspectors de platges, l´avió, les embarcacions de neteja i dels laboratoris d´anàlisis.  

AVISOS DALERTA ALS BANYISTES I ALTRES USUARIS: recomanacions als ajuntaments per l’acordonament o tancament de la zona de bany (competència municipal).

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ I NETEJA: treballs de les embarcacions.

REPARACIÓ D’AVARIES DE SANEJAMENT: treballs de les administracions responsables de l´explotació

dels sistemes de sanejament.

SEGUIMENT INFORMATIU DE L’EPISODI: comunicats de premsa i informació als ajuntaments.

FASE FINAL: fi de l´episodi

Ajuntaments
Diagnosi final
CECAT
Resultats de les actuacions
Mitjans de comunicació
Recomanacions per evitar futurs episodis

 

 

PERFIL DE ZONA DE BANY COSTANERA

Platja de Cunit

Codi zona de Bany: ES51400051M43051A

Organismes Responsables de les mesures de gestió

14. ORGANISMES RESPONSABLES DE LES MESURES DE GESTIÓ

MESURES DE GESTIÓ ORGANISME RESPONSABLE CONTACTE

Establiment i actualització dels perfils de la zona de bany

Establiment

del calendari de control

Avaluació i classificació de la qualitat de les aigües de bany

Informació setmanal als municipis sobre la qualitat de les seves platges; informació immediata en cas d´alteració puntual

Recomanació d’abstenció o prohibició del bany

Presa de mostres i analítiques complementàries durant episodis de contaminació

Mesures correctores

Informació setmanal i diària (en casos excepcionals) de la qualitat de les zones de bany al públic

Agència Catalana de l’Aigua Provença 204-208
(ACA) 08036 Barcelona

Telèfon. 935672800

ACA www.gencat.cat/aca
Carrer Major 12
Ajuntament de Cunit 43881 Cunit
Telèfon. 977674080
www.cunit.org
ACA www.gencat.cat/aca
Telèfon. 935672800
Consell Comarcal Baix Penedès Plaça del Centre, 5
43700 El Vendrell
Telèfon. 977157171
ACA 935672800
Ajuntament de Cunit Telèfon. 977674080
www.cunit.cat
ACA www.gencat.cat/aca

 

15. REVISIÓ DEL PERFIL DE L’AIGUA DE BANY

El perfil de la platja de Cunit s’ha elaborat el 2010.

Aquest perfil només es revisarà, d’acord amb l’article 6 de la Directiva 2006/7/CE, abans de l’inici de la temporada de bany següent en el cas que la classificació Excel·lent de la qualitat de les aigües de bany canvii, o bé si es realitzen obres o canvis importants en les infraestructures de la zona de bany.