President :

L’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Jaume Casañas Carballido

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DEL PROGRÉS

Integrants

Portaveu

GRUP MUNICIPAL IMPULSEM CUNIT

Integrants

Portaveu

GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE CUNIT

Integrants

Portaveu

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Integrants

Portaveu

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM CUNIT- EN COMÚ

Integrants

Portaveu

Secretari

El de la Corporació o funcionari en qui delegui