La Comissió Informativa és un òrgan sense atribucions resolutòries que té com a funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple.

Igualment informarà aquells assumptes de competència pròpia de la Junta de Govern Local, i de l’Alcalde que li siguin sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d’aquests.

Els seus dictàmens tenen caràcter preceptiu i no vinculant.