Un cop acabada la lectura de la proposta la Presidència atorgarà la paraula al ponent de l’àrea per si calgués fer una explicació més amplia.

Un cop el ponent de l’Àrea hagi explicat els assumptes, la Presidència obrirà el debat entre els diferents grups municipals, i començarà el torn d’intervencions.

El debat i les intervencions dels diferents membres del consistori, els ordenarà la Presidència, d’acord amb les regles següents:

 1. Només es podrà fer ús de la paraula, quan hi hagi autorització de la Presidència.
 2. El debat s’iniciarà amb l’exposició i la justificació del dictamen per part del ponent de l’àrea i, si fos una moció, per part del portaveu del grup o dels/de les regidors/es que l’hagin presentada.
 3. A continuació, la Presidència atorgarà la paraula als diferents grups perquè expressin les seves opinions, els seus parers o sol•licitin explicacions addicionals i perquè manifestin la seva postura de vot. En aquest primer torn d’intervencions, el termini màxim de cadascun dels grups serà de deu minuts. En representació del grup en prendrà la paraula el portaveu o regidor del seu grup municipal en qui delegui. A l’inici de cada sessió el portaveu de cada grup municipal comunicarà a la Presidència els Regidors designats per intervenir en els assumptes fixats per cada una de les Regidories. En el segon torn només prendrà la paraula el portaveu o el regidor que hagi intervingut en el primer torn. En el supòsit de convocatòria extraordinària i urgent la justificació podrà ser aportada en el moment de l’inici de l’acte. En tots dos casos la Presidència de l’òrgan autoritzarà o denegarà justificadament la substitució.
 4. Les intervencions dels diferents grups es realitzaran de forma cronològica i començarà pel grup municipal que tingui un menor nombre de membres i, en cas que dos o més grups tinguin el mateix nombre de membres, es començarà pel que hagi obtingut un nombre menor de vots a les últimes eleccions.
 5. Un cop finalitzat el primer torn d’intervencions per part dels diferents grups municipals, s’obrirà un segon torn amb les mateixes regles que el primer torn, però en aquest cas, el termini màxim d’intervenció de cada Grup serà de cinc minuts.
 6. Un cop finalitzades les intervencions dels diferents grups, la Presidència finalitzarà la discussió i podrà donar-se per tancada amb la intervenció. La Presidència donarà per finalitzat el torn d’intervenció quan ho consideri oportú.
 7. A l’efecte assenyalat en l’apartat anterior, referent al temps d’intervenció atorgat a cada grup, serà interpretat àmpliament per la Presidència, però es garantirà que s’atorgui el mateix temps a tots els grups.
 8. La Presidència podrà prendre la paraula en qualsevol moment ja sigui per intervenir com per a cridar l’atenció i ordenar el debat.
 9. La persona que es consideri al•ludida per una intervenció, podrà sol•licitar de la Presidència torn de paraula per al•lusions, el qual serà breu i concís, la qual podrà denegar-ho si entén que el punt i les al•lusions han estat suficientment debatudes o si entén que les al•lusions no tenen prou entitat o res a veure amb el punt debatut.
 10. Un cop finalitzat el debat, la Presidència sotmetrà l’acord a votació segons la forma assenyalada per aquest Reglament.
 11. Els portaveus dels diferents grups de la corporació podran demanar en qualsevol moment la paraula per plantejar qüestions d’ordre respecte al debat, invocant la norma la qual demanen que s’apliqui. La Presidència resoldrà el que procedeixi sense donar lloc que es produeixi cap debat.
 12. Els/Les funcionaris/àries responsables de la Secretaria i de la Intervenció podran intervenir si fossin requerits per la Presidència per raons d’assessorament tècnic o d’aclariment de conceptes. Igualment quan entenguin que durant el debat es planteja alguna qüestió sobre la legalitat o repercussió pressupostària de la qual es pugui dubtar podran sol•licitar a la Presidència l’ús de la paraula per fer l’assessorament. Si alguna moció o dictamen pogués infringir la legalitat vigent i no s’ha pogut emetre informe previ perquè es tracta d’assumptes d’urgència, o si es tracta d’assumptes sobre els quals s’hagi d’emetre informe preceptiu de conformitat amb la legalitat vigent i no s’ha pogut emetre, se sol•licitarà a la Presidència que deixi l’assumpte sobre la taula. La Presidència resoldrà sobre aquesta petició, però en el cas d’informe preceptiu, l’acord serà causa de nul•litat de ple dret.

Els informes que se sol•licitin a la Secretaria o a la Intervenció sobre assumptes inclosos en l’ordre del dia podran ser contestats pels funcionaris corresponents verbalment, si poguessin en el transcurs de la sessió, o per escrit, per a la qual cosa sol•licitaran, un termini de deu dies, o de cinc dies si l’expedient s’ha declarat d’urgència.