A banda del que estableix la Constitució espanyola de 1978 i la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia, les polítiques LGTBI es regeixen per la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Aquesta llei estableix les condicions per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI), en facilita la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social i promou la supressió d’estereotips que afecten la imatge de les persones LGBTI.

La llei s’aplica, en l’àmbit territorial de Catalunya, a qualsevol persona, física o jurídica, de dret públic o privat, independentment de la situació administrativa o personal en què es trobi. Així mateix, la Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius. Per aquest motiu s’estableix un protocol d’intervenció pel personal de les administracions públiques en situacions de violència o de discriminació orientació afectiva-sexual, identitat o expressió de gènere.

Enllaços d’interès

  • Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376345.pdf