REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

L’esmentada regidoria inclou els següents àmbits funcionals:

-Hisenda Pública

•Control dels comptes

•Control de facturació

•Control de la despesa

•Gestió d’Intervenció

•Servei de Tresoreria

•Servei de Recaptació i Gestió Tributària

•Servei de compres i subministraments

•Pressupostos

-Relacions institucionals :

•Relacions institucionals i interadministratives

•Protocol i relacions públiques

•Gestió de la imatge corporativa institucional

•Gestió dels mitjans de comunicació municipal

•Elaboració de continguts de comunicació externa i relació amb els responsables de la informació de mitjans de comunicació

•Planificació, disseny i implementació de les campanyes informatives i de publicitat de totes les àrees i serveis de l’Ajuntament

•Coordinació de les accions de govern.

Tinent d’Alcalde adscrit:

SR.PEDRO RUIZ MONJE

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

L’esmentada regidoria inclou els següents àmbits funcionals:

-Recursos Humans:

•Polítiques de promoció i gestió dels recursos humans adreçades a la governança local i a la millora de l’administració pública

-Urbanisme, Obres i Habitatge:

•Gestió i execució del planejament urbanístic local

•Servei d’arquitectura

•Polítiques de promoció i accés a l’habitatge

•Ocupació via pública

•Obres Públiques

•Llicències d’obres

•Control i inspecció del cost d’actuació, manteniment i urgències municipals

•Llicències d’activitats

•Mobilitat i transports públics

•Gestió tècnica dels serveis municipals

Tinent d’Alcalde adscrit:

SR.JULIO RAMON BERRIO

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I JOVENTUT

L’esmentada regidoria inclou els següents àmbits funcionals:

-Seguretat ciutadana:

•Policia Local

•Protecció Civil

•Coordinació del sistema de seguretat ciutadana

•Implementació i control del pla de seguretat municipal.

•Implementació i control del Pla de Protecció Civil

•Coordinació, seguiment i control de la vigilància a les platges

•Gestió i seguiment del Servei d’ambulàncies

•Disseny i implementació de polítiques de proximitat

-Esports i Joventut:

•Gestió de les infraestructures esportives

•Promoció de l’esport

•Gestió de les polítiques de suport a les entitats, col•lectius i clubs esportius

•Pla Local de Joventut

•Promoció i suport a les entitats i col•lectius de joves

•Programació i implementació de polítiques transversals de joventut, incloent el centre d’educació secundaria

•Assessorament i suport al jovent

•Gestió del suport a les entitats i col•lectius joves

•Foment i recolzament del voluntariat en els àmbits competencials de la regidoria

Tinent d’Alcalde adscrit:

SR.IVAN FACCIA SERRANO

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

L’esmentada regidoria inclou els següents àmbits funcionals:

-Medi ambient:

•Gestió dels residus

•Sostenibilitat mediambiental

•Desenvolupament i implementació de l’Agenda‐21

•Gestió i control de platges

•Control de la jardineria i neteja viària

•Impuls de les energies renovables

•Formació en energies renovables i sostenibilitat

•Servei meteorològic

•Qualitat ambiental

•Promoció d’accions, activitats i jornades de sensibilització mediambiental

•Obtenció de les certificacions mediambientals

•Planificació, implementació i control del Pla d’eficiència energètica

•Planificació, implementació i control del Pla especial d’antenes i telefonia mòbil

•Control de l’impacte i evolució del Parc Energètic de Foix

•Control de la contaminació visual i acústica

•Control de la salubritat pública

•Disseny i implementació de polítiques adreçades a la recuperació dels Recursos agraris sostenibles

•Gossera municipal

-Via Pública:

•Gestió i control de neteja d’edificis municipals i de competència municipal

•Control ordinari dels serveis de subministrament

•Control ordinari de l’enllumenat públic

•Control ordinari del servei de manteniment de les instal•lacions dels edificis municipals

•Gestió i control del servei del cicle integral de l’aigua

•Brigada municipal

-Platges:

•Gestió integral de platges.

•Organització de fires i activitats al front marítim

•Desenvolupament i gestió d’iniciatives per la dinamització i aprofitament del front marítim.

Tinent d’Alcalde adscrit :

SR.ANTONIO MARTÍNEZ PASCUAL

REGIDORIA DE PROMOCIO ECONÒMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

L’esmentada regidoria inclou els següents àmbits funcionals:

-Promoció econòmica:

•Polítiques d’atenció als consumidors i usuaris

•Polítiques de promoció de l’economia sostenible

•Polítiques de foment i impuls a l’activitat econòmica, comercial i empresarials

•Suport als emprenedors

•Promoció de l’activitat econòmica del municipi en mercats estrangers.

•Estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació en matèria de promoció econòmica del municipi.

•Foment de noves activitats econòmiques

•Polítiques de dinamització del comerç local (empresa comercial i de serveis)

•Activitats firals

-TIC:

•Promoció, foment i gestió de les TIC en la gestió municipal i accés de la Ciutadania

•Serveis informàtics

Tinent d’Alcalde adscrit:

SR. XAVIER SALVADÓ USACH

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

L’esmentada regidoria inclou els següents àmbits funcionals:

-Turisme i Patrimoni:

•Polítiques de promoció turística del municipis

•Gestió de les infraestructures inherents a aquesta regidoria

•Polítiques de promoció, conservació i difusió del patrimoni cultural i arquitectònics

-Ensenyament, formació i ocupació:

•Assistència i suport als centres educatius públics del municipi

•Gestió de les Llars d’Infants Municipals

•Programes de promoció i suport educatiu a famílies de fills i filles en edat Escolar

•Gestió de les polítiques de suport a les entitats i col•lectius educatius

•Gestió de l’Escola municipal de formació Dolors Paul

•Escola de música municipals

•Biblioteca municipal

•Actuacions de col•laboració amb serveis complementaris a l’educació

•Gestió dels programes de foment i formació ocupacional

•Borsa de treball

•Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

Regidor adscrit:

SR.JAUME CASAÑAS CARBALLIDO

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN I SANITAT

L’esmentada regidoria inclou els següents àmbits funcionals:

-Serveis socials, gent gran i sanitat:

•Assistència social i primària

•Atenció a la infància

•Suport a les famílies

•Gestió del suport a les entitats i col•lectius de caire social

•Cooperació, solidaritat i ajudes humanitàries

•Actuacions de foment de l’equitat social

•Coordinació amb el Centre d’Assistència Primària

•Transport adaptat

•Foment de la salut

•Cementiri

•Assistència i suport a la tercera edat

•Gestió del suport a les entitats i col•lectius de gent gran

•Dinamització del col•lectiu de gent gran

•Gestió del SAD

•Relacions amb els Centres Geriàtrics

•Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

Regidora adscrita :

SRA. LOLA DOMENECH BARTOMEU

REGIDORIA DE RELACIONS CIUTADANES

•Polítiques de foment i promoció de la participació ciutadana

•Polítiques de foment i promoció de l’associacionisme

•Gestió dels equipaments comunitaris

•Polítiques de cohesió social i ciutadana

•Servei de Voluntariat

•Establiment de criteris generals de suport a entitats i col•lectius

•Gestió del suport al col•lectius no adscrits a cap àrea

Regidor adscrit:

Sr. MARTIN JULIO GRONDONA

ALCALDIA DE LA CORPORACIÓ

Alcaldia

•Lideratge i planificació estratègica municipal

•Coordinació de les àrees

•Assessorament jurídic

•Servei de Secretaria

•Oficina d’Atenció al Ciutadà

•Finestreta electrònica

•Gestió del patrimoni

•Arxiu municipal

•Assegurances

•Presidència dels consells municipals

•Estadística i padró

•Registre civil i Registre d’Unions de parelles de fet

•Registre municipal d’associacions (OAC)

•Creació d’òrgans de gestió, coordinació i de participació ciutadana

•I totes aquelles que no estigui designades a cap àrea

Cultura i festes:

•Promoció i difusió cultural i de les tradicions

•Promoció i protecció de les Festes populars i tradicionals

•Organització d’esdeveniments culturals i festius

•Política lingüística

•Gestió de les polítiques de suport a les entitats i col•lectius culturals