DESPESES 2023
INGRESSOS 2023

  • Liquidació pressupost 2022 (En elaboración)
  • Pla de Disposició de Fons de Tresoreria 2023 (En elaboración)
  • Informe econòmic financer i estabilitat pressupostaria 2023
  • Pressupost 2023
    • Actualment no hi ha modificacions presupostaries
  • Els informes del periode mig de pagament (PMP) són d’elaboració trimestral (encara no disponible)
  • Els informes del morisitat són d’elaboració trimestral (encara no disponible)