El Consell Escolar Municipal és un òrgan de consulta i participació en la programació educativa i de qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament de nivell no universitari dins l’àmbit municipal.

Entre les seves funcions destaquen, entre d’altres, el desenvolupament d’accions que tendeixin a millorar el rendiment educatiu i l’escolarització del municipi; la discussió dels problemes que afectin a la comunitat educativa en general; el desenvolupament de totes aquelles actuacions que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars que incideixen en el funcionament dels centres docents i el foment d’activitats que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de l’ensenyament.