• Control i fiscalització dels òrgans de govern
 • Acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • Aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol d’aquests instruments.
 • L’aprovació del reglament orgànic i les ordenances
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despesa en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb allò que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
 • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització
 • L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques
 • El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i demès administracions públiques
 • L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
 • L’alteració de la qualificació jurídica dels bens de domini públic
 • La concertació de les operacions de crèdit quina quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost –excepte els de tresoreria que li corresponguin quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior – tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada anteriorment.
 • L’aprovació dels projecte d’obres quan l’objecte contractual inclogui la redacció del projecte i l’execució de les obres projectades
 • Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, les per mutes de bens immobles.
 • Aquelles altres que corresponguin al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial
 • La moció de censura a l’Alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix
 • La resta que expressament li confereixin les lleis