REGISTRE CIVIL DE CUNIT

DOCUMENTACIO PER L’EXPEDICIO DEL DUPLICAT DEL LLIBRE DE FAMILIA

Només els titulars del llibre de família podran demanar.

Juntament amb la sol·licitud han de presentar la corresponent denúncia de la pèrdua del llibre de família, el DNI del sol·licitant o sol·licitants i el certificat d’empadronament, a més, han de facilitar totes les dades respecte a les inscripcions que constaven en el llibre extraviat.

A més a més:

Si els titulars no estan casats han de signar la sol·licitud tots dos. Si manifesten que no estan junts, el sol·licitant també haurà d’aportar, la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia, només es pot expedir el duplicat del llibre de família al progenitor que ostenti la guarda i custòdia dels menors.

Si els titulars estan separats o divorciats legalment, també han de presentar la sentència dictada en el procediment matrimonial i s’expedirà el llibre a qui tingui la guarda i custòdia dels menors.