Documentació obligatoria per inscripció del nounat

El naixement d’un nadó es pot inscriure al municipi en que s’ha produït o bé, en aquell on estigui empadronada la mare. En aquest cas constarà com a lloc de naixement el municipi de residència a tots els efectes legals.

1-Qüestionari per a la declaració de naixement omplert pels pares, segons les dades del DNI. (full groc).

2-Butlleta estadística omplerta.

3-Volant d’empadronament que acrediti que LA MARE està inscrita en el Padró d’habitants de Cunit. ( Abans de néixer el nounat ).

4-Fotocòpia dels DNI, NIE o Passaport dels pares.

5-Llibre de Família.

6-Certificació del Centre Sanitari degudament omplert pel Centre, conforme no ha promogut la inscripció al Registre Civil de naixement.

SI NO HI HA MATRIMONI ENTRE ELS PARES:

Hauran de comparèixer tots dos, pare i mare, a aceptar i consentir la paternitat.

SI LA MARE ÉS SEPARADA O DIVORCIADA:

Haurà de presentar una còpia de la sentència ferma de separació o divorci.

SI LA MARE ÉS CASADA:

Haurà d’aportar dos testimonis que coneguin als progenitors, que no siguin familiars.

Declaració Jurada respecte a la separació de fet del seu marit.

Compareixença del marit en la qual renunciÏ a la paternitat del nadó. ( Imprescindible si la mare vol inscriure el seu fill sense la filiació del pare ).