Modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del Subsector 1 del Sector 2 de Cunit

Ha estat aprovada inicialment la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del Subsector 1 del Sector 2 de Cunit en el sentit de modificar els articles 4.1, 18.1 i 24.4, per acord de la Junta de Govern Local  25 de juny de 2019, de conformitat amb l’article 119.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Durant aquest termini, que finalitza el 2 d’octubre de 2019, podrà ser examinat per qualsevol interessat

Documents:

Certificat de l’assemblea

Escriptura

Certificat de l’acrod d’aprovació inicial

Publicació al BOPT

 

____________________________________________________________________________________________________

Projecte de reparcel·lació voluntària del sector PAU 8a “La Pleta”

La Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 20 de febrer de 2019 ha acordat sotmetre a informació pública el projecte de reparcel·lació voluntària de “La Pleta” sector PAU 8a.

Podeu consultar en aquest enllaç el projecte

El projecte de reparcel·lació ha romàs a disposició dels interessats, durant el termini d’exposició pública que va finalitzar el 15 d’abril de 2019.

Documents:

Certificat d’aprovació inicial del projecte

Certificat d’aprovació provisional

Certificat d’aprovació definitiva