Les mocions són les propostes que se sotmeten directament a coneixement del ple per part de l’Alcaldia o d’un grup municipal, les quals es posaran en coneixement de la Junta de Portaveus i seran dictaminades per la Comissió Informativa.

En cas de presentar-se un nombre elevat de mocions a incloure en un Ple ordinari que compti amb un ordre del dia amb molts assumptes a tractar, la Junta de Portaveus pautarà el nombre de mocions a incloure en l’esmentat ordre del dia. Amb la finalitat de fer més funcionals les sessions d’aquest òrgan municipal com a mínim s’inclouran 3 mocions dins de l’ordre del dia del ple ordinari corresponent.

Les mocions es faran per escrit i hauran de contenir una part dispositiva. No s’admetran les mocions in voce, llevat el cas que la Presidència estimi que són d’ urgència extrema.