Punt d’informació cadastral

Descripció: Mitjançant aquest servei es pot obtenir un certificat cadastral de totes i cadascuna de les finques propietat d’un contribuent. Tramitació: Qui el pot demanar? El/la titular cadastral o persona…

Sol·licitud de pagament fraccionat

  Descripció: És el tràmit necessari per a poder efectuar el fraccionament d’un deute. Tramitació: Qui el pot demanar? El titular del deute o bé persona autoritzada, sempre que aporti…

Declaració o pròrroga IIVTNU

  Descripció: És el tràmit mitjançant el qual es presenta còpia del document acreditatiu de la transmissió d’un bé immoble per tal de complir amb la preceptiva obligació de declaració…

Canvi de titularitat dels tributs

  Descripció: És el tràmit mitjançant el qual l’interessat demana que siguin emesos a nom seu els rebuts corresponents als diferents tributs que li corresponguin (IBI, Taxa de residus, Gual,…

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar