2.02.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.02                                                 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Article 1. Naturalesa i fet imposable. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable…

2.01.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1                                                             REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Article 1. Naturalesa i fet imposable. Casos de no subjecció. L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de…

Punt d’informació cadastral

Descripció: Mitjançant aquest servei es pot obtenir un certificat cadastral de totes i cadascuna de les finques propietat d’un contribuent. Tramitació: Qui el pot demanar? El/la titular cadastral o persona…

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar