Simulador del càlcul de plusvàlues

Com obtindre el Valor del Sòl? Accedir al web www.base.cat i clicar l'opció "Justificants de Pagaments Domiciliats (CRD)".Omplint les dades que es demanen podreu obtenir el vostre rebut complet en…

2.02.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2.02                                                 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Article 1. Naturalesa i fet imposable. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable…

2.01.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1                                                             REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Article 1. Naturalesa i fet imposable. Casos de no subjecció. L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de…

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar