Sol·licitud d’hort a la zona d’horts ecològics municipals de l’Era de Cal Marquès – Convocatòria 2023
Justificació subvencions a entitats veinals 2022
Comunicació canvi titularitat activitats
Comunicació d’inici o modificació substancial d’activitat (alimentària i/o no alimentària) en un establiment amb certificat tècnic d’acord amb la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica
Comunicació d’inici o modificació substancial d’activitat (alimentària i/o no alimentària) en un establiment amb projecte tècnic i certificat d’acord amb la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica
Cens d’Animals Baixa o Modificació
Llicència GUAL/VADO UNIFAMILIAR
Règim comunicació C6 Implantació instal·lacions energia renovables no incloses en projectes d’obres.
Règim comunicació C6 Implantació instal·lacions energia renovables no incloses en projectes d’obres.
Baixa ocupació Via Pública amb taules i cadires
Canvi titularitat i/o ubicació d’una activitat NO ALIMENTÀRIA (perruqueries, botiga de roba i similars)
Còpies i/o informació documentació urbanística
Aportació documentació sol.licitada (obres)
Concurs oposició auxiliar administratiu
Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius locals (RMECL)    
Informe previ incendis
Habilitació Habitatges d’ús turístic
Consulta prèvia activitats
Declaració responsable salut alimentària
Informe previ urbanístic
Ocupació via pública (Food Trucks, Xurreries, Frankfurt, i similars).
Ocupació via pública amb taules i cadires
Cens d’Animals Alta
Punt d’informació cadastral
Ús de l’espai associatiu municipal
Registre Municipal d’Associacions (RMA)
Sol·licitud de pagament fraccionat
Declaració o pròrroga IIVTNU
Canvi de titularitat dels tributs
Llicència GUAL/VADO PLURIFAMILIAR
Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
Sol·licitud targeta d’armes
Serveis funeraris
Ocupació via pública
Ús dels espais dels centres civics
Ús dels espais del casal municipal
Inscripció als cursos i tallers dels centres cívics municipals
Informe d’adequació de l’habitatge per renovació de residència familiar
Informe d’esforç d’integració per la renovació de residència temporal i la modificació de residència per circumstàncies excepcionals a residència i treball
Informe d’educació de l’habitatge per al reagrupament familiar
Informació d’adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar
Modificació dades personals al padró municipal
Certificat / Volant d’empadronament
Alta al padró municipal d’habitants
Llicència de gossos potencialment perillosos
Lloguer de les instal·lacions esportives municipals
Formació servei municipal d’ocupació de Cunit (SOM Cunit)
Subvencions
Informació Borsa de Treball OAC
Règim llicència ambiental
Règim llicència municipal activitats recreatives
Règim de comunicació canvi no substancial activitats
Baixa activitat
Règim autorització ambiental amb avaluació impacte ambiental
Activitats extraordinàries
Obres sotmeses a règim de llicència d’obres majors
Obres subjectes a règim de comunicació – altres
Obres subjectes a règim de comunicació
Obres subjectes a règim d’assabentat
Obres sotmeses a règim de llicència d’obres menors altres llicències
Obres sotmeses a règim de llicència d’obres menors
Ocupació via pública per obres, amb o sense tall de carrer
Devolució fiances obres
Sol·licitud de certificats de serveis urbanístics