S’obre  el termini per sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs 2021-2022. Les sol·licituds s’hauran de registrar preferiblement a través de  la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Cunit (de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 h, i dijous de 17’00 a 18’45 h). El període per presentar sol·licituds és entre els dies 3 i 17 de juny.

L’objecte d’aquesta subvenció serà el cost/alumne per adquirir llibres de text obligatoris (no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari), dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l’alumnat d’ESO, adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l’adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades.

Podeu descarregar-vos les bases i els models d’instàncies generals i específiques als enllaços que s’adjunten al final d’aquesta notícia. També podeu obtenir els models d’instàncies a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

La documentació  que cal presentar conjuntament amb la sol·licitud queda indicada al document Annex 1 – Model sol·licitud

Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina d’atenció al ciutadà – OAC (situada al carrer Major, 12, Tel. 977 67 40 80) o contactar amb la Regidoria d’Educació (ubicada al carrer dels Horts, 5 , Tel. 977 67 62 92).

REQUISITS PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ DELS LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2021/2022

  • Tenir els seus fills i filles empadronats/des al municipi de Cunit a la data de finalització de la presentació d’instàncies.
  • Tenir fills i filles matriculats/des en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de primària i secundària obligatòria, durant el curs escolar 2021/2022, en els centres escolars de titularitat pública del municipi de Cunit.
  • Tenir una renda per càpita neta mensual no superior a la definida per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici anterior al de la convocatòria en relació amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (569,12 euros mensuals) multiplicada per 1,2 (682,94 €).Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:- Per a cada adult de més a la llar: + 0,5 IRSC (284,56€). – Per a cada menor de més a la llar: + 0,3 IRSC (170,74€).
  • No rebre cap altre ajut d’altres administracions públiques que cobreixi íntegrament el cost de l’activitat o servei.
  • Haver complert amb els requisits de devolució del material, en cas d’haver estat beneficiari de la subvenció durant el curs 2020/2021.

 

Documentació complementària:

 

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email