Comparteix aquesta noticia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Imprimir
Share on email
Email

S’obre  el termini per sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs 2020-2021. Les sol·licituds s’hauran de registrar a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Cunit (horari de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres) o mitjançant la seu electrònica . El període per presentar sol·licituds és entre els dies 2 i 16 de juliol.

L’objecte d’aquesta subvenció serà el cost/alumne per adquirir llibres de text obligatoris (no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari), dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l’alumnat d’ESO, adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l’adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades.

Podeu descarregar-vos les bases i els models d’instàncies generals i específiques als enllaços que s’adjunten al final d’aquesta notícia. També podeu obtenir els models d’instàncies a l’Oficina d’atenció a la ciutadania.

La documentació  que cal presentar conjuntament amb la sol·licitud queda indicada al document Annex 1 – Model sol·licitud.

Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina d’atenció al ciutadà – OAC (situada al carrer Major, 12, Tel. 977 67 40 80) o contactar amb la Regidoria d’Educació (ubicada al carrer dels Horts, 5 , Tel. 977 67 62 92).

REQUISITS PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ DELS LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2020/2021

  • Tenir els seus fills i filles empadronats/des al municipi de Cunit a la data de finalització de la presentació d’instàncies.
  • Tenir fills i filles matriculats/des en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de primària i secundària obligatòria, durant el curs escolar 2020/2021, en els centres escolars de titularitat pública del municipi de Cunit.
  • Tenir una renda per càpita neta mensual no superior a la definida per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2017 en relació amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (569,12 euros mensuals) multiplicada per 1,2 (682,94 €).Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:- Per a cada adult de més a la llar: + 0,5 IRSC (284,56€). – Per a cada menor de més a la llar: + 0,3 IRSC (170,74€).
  • No percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixin totalment el cost de l’activitat o servei.
  • Haver complert amb els requisits de devolució del material, en cas d’haver estat beneficiari de la subvenció durant el curs 2019/2020.

 

Documentació complementària:

Galeria d'imatges