Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 de maig de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE MAIG DE 2021. (EXP. JGL /2021/18) .

 

 1. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (EXP 2107/2021)

 

 1. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT PEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT ALS SERVEIS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT. (EXP 3552/2021)

 

 1. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SENTÈNCIA NÚM. 158/2021 DICTADA EN DATA 30 D’ABRIL DE 2021 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 1 DE TARRAGONA. (Exp. 7315/2019)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A L’AV. ROCA PLANA, 32-B PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’US PRIVATIU (EXP.1822/2021)

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL CARRER ROMA,1 PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 3238/2021)

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL CARRER DE LA PEDRERA, 29 PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’US PRIVATIU (EXP. 1867/2021)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

 1. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR AMB L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA CALAFELL-CUNIT PER A LA PREPARACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS LOTS D’ALIMENTS PER A LES PERSONES MÉS DESFAVORIDES (EXP. 1749/2021)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

 1. RESOLDRE UN CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE L’ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ SITUADA EN LA ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ EN L’ÀMBIT DEL PASSEIG MARÍTIM DE CUNIT PER A LA TEMPORADA DE BANY DE 2021 (EXP. 1015/2020)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE SERVEI DE MENJADOR, EN LA MODALITAT DE CÀTERING, ALS INFANTS DE LA LLAR D’INFANTS “EL TRENET”.(EXP.757/2021)

 

REGIDORIA DE JOVENTUT

 

 1. ADJUDICAR EL CONTRACTE PEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE CUNIT, A L’EMPRESA, DIVERSPORT, SL (EXP. 1806/2021)

 

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

 

12. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE LA BESTRETA PER IMPORT DE 4.800,00 EUROS A NOM DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CUNIT (ACEC). (EXP. 2312/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: