Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de maig de 2018

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 22/03/2018.

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.1.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018 I DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA CORPORACIÓ PER AL PERÍODE 2015-2025.

2.2.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 15/2018 MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

2.3.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 17/2018 MODALITAT SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ.

2.4.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP DEL PRIMER TRIMESTRE.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

2.5.- APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE NETEJA, MANTENIMENT I JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE CUNIT PER L’ANY 2017 PRESENTAT PER L’EMPRESA CESPA, SA

2.6.- APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA DE PLATGES PER L’ANY 2017 PRESENTAT PER L’EMPRESA CESPA, SA.

2.7.- ASSUMIR i TRAMITAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT A LES DIFERENTS PLANTES DE TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DEL SERVEI DE CONDICIONAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES, A FAVOR DE L’EMPRESA CESPA, S.A.

2.8.- ASSUMIR I TRAMITAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DELS SERVEIS DE NETEJA, MANTENIMENT I JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I NETEJA VIÀRIA A FAVOR DE L’EMPRESA CESPA, S.A.

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

2.9.- APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE CUNIT PER AL CURS 2018-2019.

2.10.- APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DOLORS PAUL DE CUNIT PER AL CURS ESCOLAR 2018/20019.

2.11.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ QUE ES VA SIGNAR EN DATA 3 DE MAIG DE 2018 AMB EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS.

3. MOCIONS

3.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER EXIGIR LA UNIVERSALITZACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I LA LLUITA CONTRA LES LLISTES D’ESPERA.

3.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIU PER LA LÍNIA D’ENLLAÇ ENTRE EL PENEDÈS MARÍTIM I TARRAGONA/ PORT AVENTRURA (R17).

3.3.- MOCIÓ PER DESENVOLUPAR UN PLA ESTRATÈGIC DE LA COSTA DEL PENEDÈS MARÍTIM.

PART DE CONTROL

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 833 al 1720 corresponents a l’any 2018.

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 13 de març de 2018 (ordinària), de 20 de març de 2018 (ordinària), de 27 de març de 2018 (ordinària), de 03 d’abril de 2018 (ordinària), de 10 d’abril de 2018 (ordinària), de 17 d’abril de 2018 (ordinària), de 24 d’abril de 2018 (ordinària), de 03 de maig de 2018 (extraordinària) i de 08 de maig de 2018 (ordinària).

4. PROPOSTES URGENTS

5. PRECS I PREGUNTES