Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de gener de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

A partir de la present els expedients d’aquesta, queden a la seva disposició a la Secretaria.

En cas de no poder assistir-hi li prego que em comuniqui la justificació.

Prego signeu el rebut.

 

Cunit, data de signatura electrònica

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 16 DE GENER 2018 (EXP. 186/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A DELVISA GESTIÓ EMPRESARIAL, S.L. BARCELONA ,71-73 (EXP.4317/2017)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI “ATALAYA” AV. BARCELONA,2 (EXP. 5553/2017)
  3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS ROSELLES , C/ROSELLES, 2 (EXP. 6160/2017)
  4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. G.I., C/ HABANA 4, (EXP. 4820/2017)
  5. propostes urgents
  6. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: