Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de novembre de 2019

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA  

1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 26/09/2019, 15/10/2019, 17/10/2019 I 24/10/2019

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

2.1. DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2019 I DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA CORPORACIÓ PER AL PERÍODE 2015-2025.

ALCALDIA

2.2.      APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

2.3.      DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU,   DEL DECRET D’ALCALDIA 2019-3942 DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2019 ON ES NOMENA AL PERSONAL EVENTUAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

2.4.      MODIFICAR, SI ESCAU, ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE CUNIT

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

2.5.      DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL S’APROVA L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT MUNICIPAL

PART DE CONTROL

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 3769 a la 4649 corresponents a l’any 2019.

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 17  de setembre de 2019 (ordinària), de 24 de setembre de 2019 (ordinària), de 01 d’octubre de 2019 (ordinària), de 08 d’octubre de 2019 (ordinària), de 15 d’octubre de 2019 (ordinària), de 22 d’octubre de 2019 (ordinària), de 29 d’octubre de 2019 (ordinària), de 05 de novembre de 2019 (ordinària) i de 12 de novembre de 2019 (ordinària).

  1. PROPOSTES URGENTS
  2. PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: