Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de maig de 2020

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

 

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 23/01/2020 I 13/03/2020  

2.- PART RESOLUTIVA

ALCALDIA

2.1.-     AprovaR inicialMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE l’ordenança 1.03 REGULADORA DE “ Policia i Bon Govern”.

 2.2.-     APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 1.21 D’ÚS, SEGURETAT I CONSERVACIÓ DE LES PLATGES I LITORAL MUNICIPAL.

 2.3.-     Incoar, SI ESCAU,  l’expedient administratiu per al nomenament del Jutge de Pau substitut

 REGIDORIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ

 2.4.-     Aprovar, si escau, l’adhesió al protocol General de Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL, als annexos 1,3 i 5.

 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 2.5.-     Aprovar, si escau,  la revisió de preus del contracte amb CESPA, SA pel servei de neteja, manteniment i jardineria de les zones verdes i neteja viària del municipi de Cunit per a l’any 2019.

 2.6.-     Aprovar, si escau,  la revisió de preus del contracte amb CESPA, SA pel servei de recollida i eliminació  de residus sòlids urbans i neteja de platges del municipi de Cunit  per a l’any 2019 .

 2.7.-     Aprovar, si escau, les tarifes per al servei urbà de taxis del municipi de Cunit.

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2.8.-     Rectificar, si escau, per error material, la base 5.1 de les bases reguladores del procés de pressupostos participatius de Cunit 2020-2021. 

 3.- MOCIONS

3.1.- MANIFEST QUE PRESENTEN ELS ALCALDES I ALCALDESSES DEL BAIX PENEDÈS.

 3.2.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC CUNIT, IMPULSEM CUNIT, CIUTADANS DE CUNIT, ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT I ENCOMÚ PODEM CUNIT, PER UNA TRANSICIÓ A LA NORMALITAT DES DEL DIÀLEG I LA COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL I FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS ARREL DE LA CRISI ECONÒMICA PROVOCADA PEL COVID-19 .

 3.3.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC DE CUNIT EN SUPORT A JOSÉ ANTONIO VALVERDE RAMÍREZ “JOSANT”

3.4.-      MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC DE CUNIT PER EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL EL PAGAMENT IMMEDIAT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A TOTES  LES PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ.

 3.5.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENCOMÚ PODEM CUNIT PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN L’EDUCACIÓ I PAL·LIR L’EMERGÈNCIA EDUCATIVA GENERADA PER LA COVID-19 .

 4.- PART DE CONTROL

 4.1. – Donar compte, SI ESCAU, del Decret de l’Alcaldia 2020-0367 de data 31 de gener de 2020 de delegació als regidors d’Encomú Podem.

 4.2.- Donar compte, SI ESCAU, del Decret de l’Alcaldia 2020-1515 de data 07 de maig de 2020 on s’aproven les subvencions per a la reactivació del teixit comercial degut a la crisi sanitària del COVID-19.

4.3.- Donar compte, SI ESCAU, del Decret de l’Alcaldia 2020-1526 de data 07 de maig de 2020 on s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Cunit al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya.

4.4.- Donar compte, SI ESCAU, de l’Estat d’Execució Pressupostari corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020 i seguiment del Pla d’ajust  aprovat per la Corporació per al període 2015-2025.

 4.5.-     Donar compte, SI ESCAU, de l’informe de morositat i PMP del primer trimestre del 2020.

 4.6.-     Donar compte, SI ESCAU, de l’INFORME REALITZAT PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT, DERIVAT DE LES ACTUACIONS DE control REALITZADES A l’exercici  2019.

 4.7.-     Donar compte, SI ESCAU, dels informes amb objeccions de l’exercici 2019.

 4.8.-     Donar compte, SI ESCAU,  de l’INFORME DEFINITIU DE control FINANCER DEL CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ de la zona esportiva MUNICIPAL .

 4.9.-     Donar compte, SI ESCAU, de l’INFORME DEFINITIU DE control FINANCER del conTRACTE de serveis de recollida i eliminació de residus URBANS I NETEJA DE PLATGES.

 4.10.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL DECRET 1660-2020 de data 25 de maig de 2020 de resolució de l’adjudicació de la concertació d’un préstec per un import de 2 milions d’euros per les inversions del pressupost 2020.

 4.11.-   Donar compte, SI ESCAU, de la memòria d’actuacions i activitats desenvolupades durant el curs 2018-2019 per la Regidoria d’Educació de l’ajuntament de Cunit.

 4.12.-   Donar compte, SI ESCAU, de l’aprovació del conveni per a la participació en el programa de fires, promocions i campanyes de publicitat del patronat de turisme de la Diputació de Tarragona.

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 37 a la 1589 corresponents a l’any 2020 .

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 07  de gener de 2020 (ordinària), de 21 de gener de 2020 (ordinària), de 28 de gener de 2020 (ordinària), de 11 de febrer de 2020 (ordinària), de 18 de febrer de 2020 (ordinària), de 25 de febrer de 2020 (ordinària),  de 03 de març 2020 (ordinària) i de 10 de març de 2020 .

 

  1. PROPOSTES URGENTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: