Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de març de 2019

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 24/01/2019.

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.1.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/19 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT .

 2.2.- APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A L’ACORD ADOPTAT PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA REFERENT A L’APROVACIÓ DE REQUISITS BÀSICS A FISCALITZAR EN L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA EN RÈGIM FPL.

2.3.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018 I DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA CORPORACIÓ PER AL PERÍODE 2015-2025.  

2.4.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ CONTRARIS ALS REPARAMENTS EFECTUATS DURANT L’EXERCICI 2018.

 2.5.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT, AMB UN RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT DE 8.667.148,75€ I ROMANENT DE TRESORERIA DE 3.148.429,62€.

 2.6.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP DEL QUART TRIMESTRE DEL 2018

 2.7.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10/19 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.

ALCALDIA

2.8.- APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT

 2.9.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA 2019-0826 DE DATA 01/03/2019 DE RECTIFICACIÓ I DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS .

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.10.- APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DE CORRECCIÓ D’ERRADES MATERIALS ARTICLE 221.2 LLETRA B) DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE CUNIT

2.11.- ACCEPTAR, SI ESCAU, LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC FERROVIARI CONSTITUÏT PER UN ESPAI DE 27,23 M2 SITUAT A L’ESTACIÓ DE TREN DE CUNIT

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ  I OCUPACIÓ

2.12.- APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS DE LA CFA DE CUNIT PER AL CURS 2019-2020

 2.13.- APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE CUNIT PER AL CURS 2019-2020

 2.14.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS DE L’OFICINA DE TURISME DURANT L’EXERCICI 2018

2.15.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL DE CUNIT 2017- 2019 ELABORADA PEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT .

 REGIDORIA DE RELACIONS CIUTADANES

2.16.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS I ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’EXERCICI 2016-2018 PER LA REGIDORIA DE RELACIONS CIUTADANES.

PART DE CONTROL

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 139 a la 1040 corresponents a l’any 2019.

 

 DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 15  de gener de 2019 (ordinària), de 22 de gener de 2019 (ordinària), de 29 de gener de 2019 (ordinària), de 01 de febrer de 2019 (extraordinària), de 05 de febrer de 2019 (ordinària), de 12 de febrer de 2019 (ordinària), de 19 de febrer de 2019 (ordinària), de 26 de febrer de 2019 (ordinària), de 01 de març de 2019 (extraordinària) i 05 de març de 2019 (ordinària)

 

  1. PROPOSTES URGENTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: