Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de gener de 2021

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

 

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 26/11/2020, 17/12/2020 I 20/01/2021 . 

 

2.- PART RESOLUTIVA

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

2.1.- Donar compte al Ple, SI ESCAU, de l’informe de control permanent definitiu en relació al contracte de concessió per a la prestació del servei públic d’abastament d’aigua potable i manteniment del clavegueram de l’Ajuntament de Cunit.

 

2.2.- APROVAR, SI ESCAU, EL MANUAL DE NORMES DE GESTIÓ PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

ALCALDIA

 

2.3.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ DE LA SALA DE GOVERN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA PEL QUAL ES NOMENA AL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE CUNIT.

 

3.- MOCIONS

 

 

3.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ A LA MANCA DEL SERVEI DE LA BANCA

 

3.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENCOMÚ PODEM CUNIT PER EXIGIR SEGURETAT ALS CENTRES EDUCATIUS EN MATÈRIA DE VENTILACIÓ

 

3.3.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENCOMÚ PODEM CUNIT EN RELACIÓ AMB ELS TALLS DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I L’INCREMENT DEL PREU DE LA LLUM

 

 

4.- PART DE CONTROL

 

 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 4745 a la 5558 corresponents a l’any 2020 i de la núm. 1 a la 0434 corresponents a l’any 2021 .

 

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 17  de novembre de 2020 (ordinària), de 24 de novembre de 2020 (ordinària), de 01 de desembre de 2020 (ordinària), de 10 de desembre de 2020 (extraordinària), de 15 de desembre de 2020 (ordinària), de 22 de desembre de 2020 (ordinària),  de 29 de desembre 2020 (ordinària) i de 12 de gener de 2021.

 

 

 

5.PROPOSTES URGENTS

 

6. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: