Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de setembre de 2018

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 26/07/2018.

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.1.- APROVAR DEFINITIVAMENT, SI ESCAU, ELS ESTATS I COMPTE ANUAL CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2017.

2.2.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 23/18 MODALITAT SUPLEMENT DE CRÈDIT.

2.3.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 25/17 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT.

2.4.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARI DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2018 I SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST PER LA CORPORACIÓ 2015-2025 .

2.5.- APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, L’ESTABLIMET DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA .

2.6.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA JUVENIL I A LA MEDIACIÓ COMUNITÀRIA A CUNIT.

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.7.- APROVAR, SI ESCAU, L’ACTA DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE CUNIT I CALAFELL DE DATA 19/07/2018.

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

2.8.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTA MATA CORRESPONENT A L’ANY 2017.

REGIDORIA DE RELACIONS CIUTADANES

2.9.-APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, EL REGLAMENT D’ÚS DELS HORTS URBANS ECOLÒGICS MUNICIPALS.

3. MOCIONS

3.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER SOL·LICITAR
L’ELABORACIÓ D’UN PLA MUNICIPAL DE TURISME.

3.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA RESTITUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA LLAR D’INFANTS LES MARIETES.

PART DE CONTROL

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 2583 al 3352 corresponents a l’any 2018.

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 17 de juliol de 2018 (ordinària), de 24 de juliol de 2018 (ordinària), de 07 d’ agost de 2018 (ordinària), de 14 d’agost de 2018 (ordinària), de 21 d’agost de 2018 (ordinària), de 28 d’agost de 2018 (ordinària), de 04 de setembre de 2018 (ordinària), de 13 de setembre de 2018 (extraordinària)

4. PROPOSTES URGENTS

5. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: