Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de juliol de 2020

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.      APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS   DELS PLENS DE DATES 30/04/2020, 28/05/2020 I 25/06/2020

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

2.1.      APROVAR, SI ESCAU, les festes locals de l’any 2021

 2.2.      Aprovar, si escau, el pla econòmic financer 2020-2021

 ALCALDIA

2.3.      DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DEL DECRET 2020-1720 DE DATA 28 DE MAIG DE 2020 ON S’APROVEN LES BASES I LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’EMERGÈNCIA PER COBRIR LES NECESSITATS BÀSIQUES PEL COVID 19

 REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2.4.      APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, EL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I COL·LECTIUS LOCALS

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

2.5.      APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE LES PLACES SOCIALS DE LA LLAR D’INFANTS EL TRENET DE CUNIT PER AL CURS 2020-2021

2.6.      APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE LES PLACES SOCIALS DE CFA DOLORS PAÜL DE CUNIT PER AL CURS 2020-2021

 REGIDORIA D’ESPORTS

2.7.      DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS AL CONTRACTE DEL COMPLEX ESPORTIU DE CUNIT

3.- MOCIONS

3.1.      MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE      L’AJUNTAMENT DE CUNIT             SOBRE LA PARTICIPACIÓ DEL    MÓN LOCAL             EN LA GESTIÓ DELS FONS PROVINENTS DEL PLA DE RECUPERACIÓ PER A EUROPA, NEXT GENERATION EU.

3.2.      MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA          DE CATALUNYA CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES          CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP2 I AP7

4.- PART DE CONTROL

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 1590 a la 2500 corresponents a l’any 2020 .

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 12  de maig de 2020 (ordinària), de 19 de maig de 2020 (ordinària), de 26 de maig de 2020 (ordinària), de 02 de juny de 2020 (ordinària), de 09 de juny de 2020 (ordinària), de 16 de juny de 2020 (ordinària),  de 23 de juny de 2020 (ordinària), de 30 de juny de 2020 i de 07 de juliol de 2020

 

  1. PROPOSTES URGENTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

 

 

Arxius relacionats: