Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de novembre de 2020

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

La sessió es celebrarà per via telemàtica.

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA  

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 24/09/2020, 22/10/2020 I 10/11/2020   

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

2.1.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020 I SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST PER LA CORPORACIÓ PER AL PERÍODE 2015-2025. 

2.2.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER POSTERIOR DE L’EXERCICI 2019 SOTA LA DIRECCIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT.

 2.3.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP DEL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 2020. 

2.4.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER ELS DEUTES EXTRAJUDICIALS SEGONS RELACIÓ NÚM. 2/2020.

 2.5.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 25/2020. MODALITAT SUPLEMENT DE CRÈDIT.

 2.6.- APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, EL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER L’EXERCICI 2021.

 2.7.- AUTORITZAR, SI ESCAU, LA COMPATIBILITAT DE LA REGIDORA YOLANDA SÁNCHEZ MONTERRUBIO.

 

3.- MOCIONS

3.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT PER RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU.  

3.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMPULSEM CUNIT PER IMPLEMENTAR EL SERVEI DE BUS EXPRÉS A LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS.

 3.3.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT PER SOL·LICITAR L’AMPLIACIÓ GRATUÏTA D’UN 50% DE LES TERRASSES DE BARS, RESTAURANTS, FORNS I PASTISSERIES DEL NOSTRE MUNICIPI FINS A FINAL DE L’ANY 2021.  

 3.4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT PER SOL·LICITAR L’ADQUISICIÓ DE PURIFICADORS D’AIRE HEPA I/O MEDIDORS DE CO2 PELS CENTRES EDUCATIUS DEL NOSTRE MUNICIPI.

3.5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE CUNIT EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESTINATS A LA RETIRADA DE RESIDUS DE MATERIALS D’AÏLLAMENT QUE CONTINGUIN AMIANT.

 

4.- PART DE CONTROL

 

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 3338 a la 4744 corresponents a l’any 2020 .

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 08  de setembre de 2020 (ordinària), de 15 de setembre de 2020 (ordinària), de 22 de setembre de 2020 (ordinària), de 29 de setembre de 2020 (ordinària), de 06 d’octubre de 2020 (ordinària), de 20 d’octubre de 2020 (ordinària),  de 27 d’octubre 2020 (ordinària), de 03 de novembre de 2020 i de 10 de novembre de 2020.

 

5.PROPOSTES URGENTS

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: