Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de setembre de 2019

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 28/06/2019 I 25/07/2019

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

2.1.-     APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 22/2019 MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

2.2.-     DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2019 I DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST PER AL PERÍODE 2015-2025.

2.3.-     DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP DEL SEGON TRIMESTE DEL 2019

ALCALDIA

2.4.-     NOMENAR, SI ESCAU, ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

2.5.-     DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019-3735 DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2019 QUE RECTIFICA EL DECRET 2019-2569 DE 19 DE JUNY DE LA NOVA ORGANITZACIÓ POLÍTICA PEL QUE FA A LA RECTIFICACIÓ D’ERRORS DEL DECRET 2019-2874

2.6.-     DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DEL PROGRÉS

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.7.      APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, EL PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ VELL A CLARIANA PER PART DELS ENGINYERS DE L’EMPRESA PLIKUM SL

2.8. APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, EL PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA DE SANT ANTONI, TRAM 3

 2.9.      APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, EL PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA CAMÍ DE PUIG DE TIULA I DE LA CARRETERA CAMÍ DE L’ARBOÇ, TRAM 4, REDACTAT PER PART DELS ENGINYERS DE L’EMPRESA PLIKUM SL

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

2.10.    DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS DE LA POLICIA LOCAL DURANT ELS MESOS D’ESTIU 2019 

 2.11.    DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SOCORRISME A LES PLATGES DE CUNIT DURANT ELS MESOS D’ESTIU 2019.

 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

2.12.    APROVAR, SI ESCAU, LA MINUTA DE L’ADDENDA AL CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I SOREA PER A L’APLICACIÓ DEL FONS DE REPOSICIÓ DESTINAT A LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL SERVEI PER L’EXERCICI 2019

 REGIDORIA D’EDUCACIÓ

2.13.    APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES GENERALS PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER FINANÇAR DESPESES DE TRANSPORT DE L’ALUMNAT QUE CURSI ESTUDIS REGLATS NO OBLIGATORIS FORA DEL MUNICIPI DE CUNIT

 

  1. MOCIONS

 

3.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMPULSEM CUNIT EN DEFENSA DEL SECTOR DE LA VINYA COM ELEMENT DINAMITZADOR DEL TERRITORI

PART DE CONTROL

 

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 2998 a la 3768 corresponents a l’any 2019.

 

 DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 16  de juliol de 2019 (ordinària), de 23 de juliol de 2019 (ordinària), de 30 de juliol de 2019 (ordinària), de 06 d’agost de 2019 (ordinària), de 13 d’agost de 2019 (ordinària), de 27 d’agost de 2019 (ordinària), de 03 de setembre de 2019 (ordinària) i de 10 de setembre 2019 (ordinària)

 

  1. PROPOSTES URGENTS

 

5. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: