Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de juliol de 2018

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 24/05/2018 I 19/06/2018.

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.1.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 21/2018 MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ.

ALCALDIA

2.2.- APROVAR, SI ESCAU, LA DISSOLUCIÓ DEFINITIVA DEL REGISTRE D’UNIONS CIVILS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT, AIXÍ COM LA DEROGACIÓ DEL REGLAMENT NÚMERO 9·52, REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE D’UNIONS NO MATRIMONIALS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE DE CUNIT.

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.3.- VERIFICAR, SI ESCAU, EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL POUM DE CUNIT.

3. MOCIONS

3.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER ACCEDIR ALS HABITATGES AMB PREUS DE LLOGUER JUSTOS I ESTABLES.

3.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE REBUIG A LA DECISIÓ JUDICIAL D’ALLIBERAR “LA MANADA” I PER EXIGIR QUE ES CONTINUÏ DESENVOLUPANT EL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

3.3.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU, ERC I GUANYEM PER DONAR UN NOU IMPULS A LA 22À EDICIÓ DEL CORRELLENGUA

PART DE CONTROL

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 1721 al 2582 corresponents a l’any 2018.

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 15 de maig de 2018 (ordinària), de 22 de maig de 2018 (ordinària), de 29 de maig de 2018 (ordinària), de 05 de juny de 2018 (ordinària), de 12 de juny de 2018 (ordinària), de 19 de juny de 2018 (ordinària), de 26 de juny de 2018 (ordinària), de 03 de juliol de 2018 (ordinària) i de 10 de juliol de 2018 (ordinària).

4. PROPOSTES URGENTS

5. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: