Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de novembre de 2021

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS            DELS PLENS DE DATES 23/09/2021 I 28/10/2021

2.- PART RESOLUTIVA

ALCALDIA

2.1.-     APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT             9.2 D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE CUNIT

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

2.2.-     APROVAR, SI ESCAU, EL 24È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT DEL            PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021. CRÈDIT EXTRAORDINARI.

2.3.-     DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ      PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE           L’EXERCICI 2021 I DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA          CORPORACIÓ PER AL PERÍODE 2015-2025  

2.4.-     DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I     PMP DEL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 2021 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 2.5.-     DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS I    ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER LA COMISSIÓ DE L’AGENDA 2030,    DURANT EL PERÍODE 2020-2021, EN EL MUNICIPI DE CUNIT.

 

3.- MOCIONS

3.1.-     MOCIÓ QUE PRESENTEN EN CONJUNT TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS            AMB    MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA           VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES (EXP. 8753/2021)

3.2.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM CUNIT PER A   LA REVISIÓ DEL POUM, PER INSTAR A L’EQUIP DE GOVERN QUE INICII         LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL            EN DIFERENTS ÀMBITS, CONSIDERANT NOUS CRITERIS DE             SOSTENIBILITAT (EXP. 8746/2021)

 3.3.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER LA          LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, SUPORT AL COMPLIMENT DEL      PACTE VERD EUROPEU I MANIFESTAR EL SEU REBUIG A LA            MORATÒRIA DE LA GENERALITAT RESPECTE A LES PLANTES DE             VALORITZACIÓ ENERGÈTICA I L’AMPLIACIÓ DE LES MATEIXES.

3.4.-     MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMPULSEM CUNIT I             SOCIALISTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE MUNICIPIS AFECTATS PEL     PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE PROTECCIONS ACÚSTIQUES      RESULTANT DELS PLANS D’ACCIÓ CONTRA EL SOROLL. FASES I I II.             ÀREA NÚM. 3 ZONA EST. BARCELONA I TARRAGONA.

 PART DE CONTROL

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 5044 a la 6185 corresponents a l’any 2021

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 21 de setembre de 2021 (ordinària), de 28 de setembre de 2021 (ordinària), de 05 d’octubre de 2021 (ordinària), de 19 d’octubre de 2021 (ordinària), de 26 d’octubre de 2021 (ordinària), de 02 de novembre de 2021 (ordinària), de 09 de novembre 2021 (ordinària)

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: