Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de juliol de 2019

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 15/06/2019

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

2.1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 17/2019 MODALITAT DE CRÈDIT SUPLEMENT DE CRÈDIT

 

2.2. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16/2019 MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

 

ALCALDIA

2.3. DETERMINAR PER AL PRESENT MANDAT, SI ESCAU, EL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.

 

2.4. APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓ I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

 

2.5. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL PUNT PRIMER DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28 DE JUNY DE 2019 REFERENT AL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES 

 

 2.6. DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019-2955 DE LA MODIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

2.7. DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019-2773 DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

 

 2.8. DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019-2874 QUE RATIFICA EL DECRET 2019-2569 DE LA NOVA ORGANITZACIÓ POLÍTICA PEL QUE FA A LA DETERMINACIÓ DE LES DIFERENTS REGIDORIES

 

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

2.9. DONAR CONFORMITAT INICIAL, SI ESCAU, A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DEL MUNICIPI DE CUNIT

 

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

 

2.10.    APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, L’ESTUDI DE VIABILITAT  SOBRE LA REFORMA INTEGRAL DEL CASAL MUNICIPAL DE CUNIT

 

  1. MOCIONS

 

3.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER DIGNIFICAR LA TASCA DELS REGIDORS DE L’OPOSICIÓ

 

PART DE CONTROL

 

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 2041 a la 2997 corresponents a l’any 2019.

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 14  de maig de 2019 (ordinària), de 21 de maig de 2019 (ordinària), de 28 de maig de 2019 (ordinària), de 04 de juny de 2019 (ordinària), de 11 de juny de 2019 (ordinària), de 12 de juny de 2019 (extraordinària), de 25 de juny de 2019 (ordinària), de 02 de juliol de 2019 (ordinària), de 09 de juliol de 2019 (ordinària).

 

  1. PROPOSTES URGENTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: