Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de març de 2021

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

 

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 28/01/2021 I 11/03/2021

 

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

2.1.      DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 2.2       donar compte al ple, si escau, de l’estat d’execució pressupostari corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020 i del seguiment del pla d’ajust aprovat per la corporació per al període 2015-2025.

 2.3.      DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP DEL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2020

 2.4       DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 2021 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

2.5       DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES

 2.6       Donar-se per assabentat, SI ESCAU,  de l’ informe resum realitzat per la intervenció general de l’Ajuntament, derivat de les actuacions de control realitzades a l’exercici 2020

 2.7       Aprovar, SI ESCAU, la modificació de crèdit núm. 8/2021. Suplement de crèdit.

 

ALCALDIA

 

2.8       Aprovar les xifres de població resultants de la revisió anual del padró amb referència a l’1 de gener de l’any 2020, amb una població xifra de 13.533 habitants.

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

2.9.      DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ALTERACIÓ JURÍDICA DELS BÉNS SITUATS AL c/MAR CANTÀBRIC- M.TORRENTS 31 DE CUNIT, FINQUES 17991 I 17983

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

2.10     DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS I ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT EL CURS 2019-2020 PER LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ     DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

3.- MOCIONS

 

 3.1.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT EN RELACIÓ AL MILDIU

 

3.2.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT PER GARANTIR LA MOBILITAT AL BAIX PENEDÈS MENTRE ES FAN LES OBRES DE MILLORA DE LA C31

 

3.3.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT CONTRA EL TANCAMENT DE LES EMPRESES BOSCH SA  A LLIÇÀ DE MUNT.

 

3.4.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT DE MESURES PER EVITAR TALLS DE LLUM I BAIXADES DE TENSIÓ, I MILLORAR LA SUPERVISIÓ I MANTENIMENT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. 

 

3.5.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.

 

3.6.-     DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MUNICIPAL EN DEFENSA DE LA     PRESERVACIÓ DE L’ORDRE PÚBLIC DEMOCRÀTIC I EN SUPORT AL            COS DELS MOSSOS D’ESQUADRA.

 

4.- PART DE CONTROL

 

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 435 a la 1680 corresponents a l’any 2021

 

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 19  de gener 2021 (ordinària), de 26 de gener de 2021 (ordinària), de 02 de febrer de 2021 (ordinària), de 09 de febrer de 2021 (ordinària), de 16 de febrer de 2021 (ordinària), de 23 de febrer de 2021 (ordinària),  de 02 de març 2021 (ordinària) i de 09 de març de 2021.

 

  1. ASUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: