Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de novembre de 2022

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

 

1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS  DELS PLENS DE DATES 22/09/2022 i 27/10/2022.

 

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

2.1.-            APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, EL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’EXERCICI 2023 I PLANTILLA DE PERSONAL

 

2.2.-            APROVAR, SI ESCAU, EL 25È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022. CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

 

2.3.-            AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER ELS DEUTES SEGONS RELACIÓ NÚM. 1/2022.

REGIDORIA DE GENT GRAN, IGUALTAT I DONA

2.4.-           APROVAR, SI ESCAU, EL PROTOCOL  MUNICIPAL D’ACTUACIÓ DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS PÚBLICS D’OCI.

 

 

3.- MOCIONS

 

3.1.-            MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE CUNIT AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

 

PART DE CONTROL

 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 4759 a la 5709 corresponents a l’any 2022

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 13 de setembre de 2022 (ordinària), de 20 de setembre de 2022 (ordinària), de 27 de setembre de 2022 (ordinària), de 04 d’octubre de 2022 (ordinària), de 11 d’octubre de 2022 (ordinària), de 18 d’octubre de 2022 (ordinària), de 24 d’octubre 2022 (extraordinària), 02 de novembre de 2022 (extraordinària) i 08 de novembre de 2022 (ordinària)

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: