Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de setembre de 2020

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS  dels PLENS DE DATES 27/07/2020 I 06/08/2020 

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 2.1.      Aprovar definitivament, SI ESCAU, els estats i comptes       anuals corresponents a l’exercici 2019 de l’Ajuntament         de       Cunit.

2.2.      APROVAR, SI ESCAU, LA Modificació de crèdit núm. 18/20.         Suplement de crèdit.

 2.3.      DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020 I DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST PER LA CORPORACIÓ PER AL PERÍODE 2015-2025

 2.4.      DONAR COMPTE AL PLE, DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2020   

 

ALCALDIA

2.5.      RATIFICAR, SI ESCAU, AL FUNCIONARI SENYOR JOSEP DEL SANTO           RICART, COM A SECRETARI TITULAR DEL REGISTRE CIVIL DE CUNIT I            NOMENAR COM A SUBSTITUT AL SR. PEDRO RUIZ MONJE

2.6.      APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, L’ORDENANÇA DE CIVISME I        CONVIVÈNCIA

 REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

2.7.      DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SOCORRISME A LES PLATGES, ESTIU 2020

 2.8.      DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA DE LA POLICIA LOCAL DE CUNIT, ESTIU 2020

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

2.9.      Aprovar inicialment, SI ESCAU, les bases específiques de subvencions amb l’objectiu d’atendre situacions de         necessitat de les  microempreses i treballadors autònoms             derivades dels    efectes del COVID-19.

 REGIDORIA D’ESPORTS

2.10.    RATIFICAR  I DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’ACORD DE JUNTA DE         GOVERN LOCAL DE DATA 08 DE SETEMBRE DE 2020 ON S’ACORDA LA    CONTINUÏTAT EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DINS DEL COMPLEX      ESPORTIU AQUA

 2.11.    Desistir, si escau, del procediment d’adjudicació del        contracte  administratiu del CEM els Joncs i iniciar un nou   procediment

 

  1. MOCIONS

 

3.1.      MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENCOMÚPODEM DE CUNIT  PER A L’ACTIVACIÓ ECONÒMICA I INDUSTRIAL DEL PENEDÈS

 

3.2.      MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC DE CUNIT EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL INDUSTRIALS, DE LA RECONVERSIÓ DE LA INDÚSTRIA AUXILIAR DEL AUTOMÒBIL CAP AL VEHICLE ELÈCTRIC I DE L’APOSTA PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL BAIX PENEDÈS

 

 

PART DE CONTROL

 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 2501 a la 3337 corresponents a l’any 2020.

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 14  de juliol de 2020 (ordinària), de 21 de juliol de 2020 (ordinària), de 28 de juliol de 2020 (ordinària), de 04 d’agost de 2020 (ordinària), de 11 d’agost de 2020 (ordinària), de 18 d’agost de 2020 (ordinària), de 25 d’agost de 2020 (ordinària) i de 01 de setembre de 2020 (ordinària)

 

  1. PROPOSTES URGENTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: