Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de gener de 2019

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 08/11/2018, 22/11/2018 I 22/12/2018.

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.1.- APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, EL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER L’EXERCICI 2019, LA PLANTILLA DE PERSONAL, LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2019 I LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2019.

2.2.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2019 MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

2.3.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE CONTROL POSTERIOR DE L’EXERCICI 2017 I DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ CONTRARIS ALS REPARAMENTS EFECTUATS DURANT L’EXERCICI 2017.

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.4.- APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 49 DE LA LLEI 7/85, 2 D’ABRIL, DE BASES DE RÈGIM LOCAL , EL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS

2.5.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS I ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’EXERCICI 2018 PER LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT.

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

2.6.- APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR IMPULSAT PEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

2.7.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS I ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT EL CURS 2017-2018 PER LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

ALCALDIA

2.8.- PRENDRE CONEIXEMENT, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT QUE HA ESTAT PRESENTADA PER LA SRA. SORAYA SERRANO CRUZ EN DATA 17 DE GENER DE 2019.

3. MOCIONS

3.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT ÀNGEL GRAU RAMOS PER LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA.

PART DE CONTROL

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 4176 de l’any 2018 a la 138 corresponent a l’any 2019.

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 13 de novembre de 2018 (ordinària), de 20 de novembre de 2018 (ordinària), de 27 de novembre de 2018 (ordinària), de 04 de desembre de 2018 (ordinària), de 11 de desembre de 2018 (ordinària), de 18 de desembre de 2018 (ordinària), de 27 de desembre de 2018 (extraordinària), de 08 de gener de 2019 (ordinària)

4. PROPOSTES URGENTS

5. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: