Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de setembre de 2021

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIO DEL PLE   DE DATA 22/07/2021

 

2.- PART RESOLUTIVA

 

ALCALDIA

2.1.-     DESIGNAR, SI ESCAU, AL SENYOR JOSÉ GRACIA GUTIÉRREZ COM A    JUTGE DE PAU TITULAR DE CUNIT

REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA

2.2.-     APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER       GARANTIR LA CONNECTIVITAT TERRITORIAL ENTRE ELS CARRERS         CRISANTEM DE CUNIT AMB L’AVINGUDA SANTAMARIA DE MONTSERRAT            DE CALAFELL 

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

2.3.-     APROVAR, SI ESCAU, EL 17E EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT.       CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT (EXP. 5636/2021)

 2.4.-     APROVAR DEFINITIVAMENT, SI ESCAU, ELS ESTATS I COMPTES ANUALS             CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2020 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

2.5.-     APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE   L’ORDENANÇA FISCAL 3.02 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DELS           SERVEIS URBANÍSTICS

2.6.-     DONAR COMPTE AL PLE, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARI     CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021 I DEL           SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA CORPORACIÓ PER AL       PERÍODE 2015-2025 .

 

REGIDORIA DE TURISME

 

2.7.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE CUNIT COM A MEMBRE DE PLE     DRET DE L’ASSOCIACIÓ CAMÍ RAMADER DE MARINA, DE LA CERDANYA    AL PENEDÈS

 

3.- MOCIONS

 

 3.1.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENCOMÚ PODEM CUNIT             PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA CREACIÓ      D’UNA OFICINA MUNICIPAL D’ENERGIA  I QUE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PROMOGUI LA CREACIÓ D’UNA AGENCIA COMARCAL D’ENERGIA

 

3.2.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT     SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES A L’AFGANISTAN

 

3.3.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT DE           CONDEMNA A LES AGRESSIONS I A LA VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA            LES PERSONES DEL COL·LECTIU  LGTBI

 

3.4.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT PER        ADHERIR-SE AL PROGRAMA VIOPET, PER RECOLLIR I ACOLLIR ELS            ANIMALS DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

3.5.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT EN           DEFENSA DE POLÍTIQUES VIABLES PER REDUIR EL PREU DEL      SUBMINISTRAMENT  ELÈCTRIC

3.6.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA         DE CUNIT PEL REBUIG AL PROJECTE DE LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE        MOLT ALTA TENSIÓ MAT VALMUEL- BEGUES

3.7.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA         DE CUNIT PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA        PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA

3.8.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA         DE CUNIT CONTRA L’INCREMENT DE PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA    A LA MOBILITAT

3.9.-     MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMPULSEM CUNIT PER     DEMANAR UNA COMISSARIA DE MOSSOS I PARC DE BOMBERS QUE         DONI SERVEI  A CUNIT

 3.10.-   MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMPULSEM CUNIT PER     RECLAMAR LA DEROGACIÓ DE LA MAT DEL “CLUSTER BEGUES”

 

PART DE CONTROL

 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 3949 a la 5043 corresponents a l’any 2021

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 20 de juliol de 2021 (ordinària), de 03 d’agost de 2021 (ordinària), de 10 d’agost de 2021 (ordinària), de 17 d’agost de 2021 (ordinària), de 24 d’agost de 2021 (ordinària), de 31 d’agost de 2021 (ordinària), de 07 de setembre 2021 (ordinària) i 14 de setembre de 2021

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
  2. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: