Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de maig de 2019

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 15/03/2019, 28/03/2019, 02/04/2019 I 30/04/2019

 

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.1.-     APROVAR, SI ESCAU, EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES ANTERIORS.

 2.2.-     APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT12/19. MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.

 2.3.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/19. MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.

2.4.-     APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.5. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS URBANS

 2.5.-     DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL PRIMER TRIMETRE DE L’EXERCICI 2019 I DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA CORPORACIÓ PER AL PERÍODE 2015-2025.

2.6.-     DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE CONTROL POSTERIOR   DE L’EXERCICI 2018 ELABORAT SOTA LA DIRECCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER L’EMPRESA AUDITORA FAURA CASAS.

 2.7.-     DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 2019 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 2.8.-     DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

 

ALCALDIA

2.9.-     ACCEPTAR, SI ESCAU, LA CESSIÓ GRATUÏTA I INCONDICIONADA QUE FA A L’AJUNTAMENT DE CUNIT EL SR. JOSÉ ORIOL BOGUÑÁ ESPINAL DE LA COL·LECCIÓ CONSISTENT EN 27 OBRES D’ART.                  

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.10.-   APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DE CORRECCIÓ D’ERRADES MATERIALS ARTICLE 221.2 LLETRA B) DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM

2.11.-   RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE SUGGERIMENTS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CODI ÈTIC DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 2.12.-   DECLARAR, SI ESCAU, D’INTERÈS MUNICIPAL O D’UTILITAT PÚBLICA MUNICIPAL LES OBRES REALITZADES PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONSISTENTS EN LA IMPLANTACIÓ D’UN MÒDUL PREFABRICAT A L’INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍ

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I JOVENTUT

2.13.-   APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DINS DEL COMPLEX ESPORTIU AQUA ADJUDICADA A FERROVIAL SERVICIOS SA

 

PART DE CONTROL

 

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 1041 a la 2040 corresponents a l’any 2019.

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 12  de març de 2019 (ordinària), de 15 de març de 2019 (extraordinària i urgent), de 19 de març de 2019 (ordinària), de 26 de març de 2019 (ordinària), de 02 d’abril de 2019 (ordinària), de 09 d’abril de 2019 (ordinària), de 16 d’abril de 2019 (ordinària), de 23 d’abril de 2019 (ordinària), de 30 d’abril de 2019 (ordinària) i 07 de maig de 2019 (ordinària)

 

  1. PROPOSTES URGENTS

 

  1. PRENDRE CONEIXEMENT, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT QUE HA ESTAT PRESENTADA PEL SR. PEDRO RUIZ MONJE EN DATA 17 DE MAIG DE 2019.

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: