Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de gener de 2020

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 28/11/2019 I 04/12/2019

2.- PART RESOLUTIVA

ALCALDIA

2.1.- APROVAR, SI ESCAU, LES XIFRES DE POBLACIÓ RESULTANTS DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL DE CUNIT AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE L’ANY 2019, AMB UNA XIFRA DE POBLACIÓ DE 12.958 HABITANTS

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

2.2.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU,  DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 04 DE DESEMBRE DE 2019 RELATIU AL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT URBÀ

 

3.- MOCIONS

3.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE CUNIT PER DECLARAR CUNIT MUNICIPI FEMINISTA .

 

 3.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE CUNIT EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I LA INICIATIVA POLÍTICA AL PARLAMENT DE CATALUNYA

 

PART DE CONTROL

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 4650 a la 5198 corresponents a l’any 2019 i fins a la 36 de l’any 2020.

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 19  de novembre de 2019 (ordinària), de 26 de novembre de 2019 (ordinària), de 03 de desembre de 2019 (ordinària), de 04 de desembre de 2019 (extraordinària i urgent), de 10 de desembre de 2019 (ordinària), de 17 de desembre de 2019 (ordinària) i de 23 de desembre 2019 (extraordinària)

 

  1. PROPOSTES URGENTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

 

 

Arxius relacionats: