Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 de novembre de 2018

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 27/09/2018.

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.1.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP DEL SEGON I TERCER TRIMESTRE DEL 2018

2.2.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARI DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 I DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA CORPORACIÓ PER AL PERÍODE 2015-2025.

ALCALDIA

2.3.- APROVAR, SI ESCAU, LES XIFRES DE POBLACIÓ RESULTANTS DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÒ MUNICIPAL DE CUNIT AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE L’ANY 2018, AMB UNA POBLACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ DE 12.337 HABITANTS

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.4.- APROVAR I DONAR CONFORMITAT, SI ESCAU, DE LES PRESTACIONS QUE PERCEBRÀ EL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT EN SITUACIÓ DE INCAPACITAT TEMPORAL

PART DE CONTROL

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 3353 al 4175 corresponents a l’any 2018.

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 18 de setembre de 2018 (ordinària), de 25 de setembre de 2018 (ordinària), de 02 d’ octubre de 2018 (ordinària), de 09 d’octubre de 2018 (ordinària), de 16 d’octubre de 2018 (ordinària), de 23 d’octubre de 2018 (ordinària), de 30 d’octubre de 2018 (ordinària), de 06 de novembre de 2018 (ordinària)

4. PROPOSTES URGENTS

5. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: