Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 de setembre de 2022

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

 

1.1.-     APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS    DELS PLENS DE DATES 28/07/2022 i 08/09/2022.

 

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

2.1.-     APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM      A L’ÀMBIT DE L’ILLA NORD-EST DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA     PAU 7 DEL POUM DE CUNIT .

 

2.2.-             APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ QUE REGULA      L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA   COMARCA    AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS DEL   PROJECTE XARXA             D’AUTOCARAVANES DEL BAIX PENEDÈS EN L’ÀMBIT DEL TURISME   (2022) .

 

REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA

 

2.3.-              DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’APROVACIÓ DE LA DIAGNOSIS SOBRE LA CONVIVÈNCIA A CUNIT .

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

2.4.-     APROVAR, SI ESCAU, EL 22È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT DEL   PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022. SUPLEMENT DE CRÈDIT             

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

2.5.-     Aprovar, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE    RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS, NETEJA VIÀRIA I    GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA EN EL TERME MUNICIPAL DE CUNIT         

 

 3.- MOCIONS

 

3.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE CUNIT PER L’ADQUISICIÓ DE CAL PLA.    

 

3.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE CUNIT PER EXIGIR INVERSIONS PENDENTS I MILLORES AL SISTEMA DE RODALIES.   

 

PART DE CONTROL

 

 DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 3883 a la 4758 corresponents a l’any 2022

 

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 19 de juliol de 2022 (ordinària), de 26 de juliol de 2022 (ordinària), de 02 d’agost de 2022 (ordinària), de 10 d’agost de 2022 (ordinària), de 17 d’agost de 2022 (extraordinària), de 23 d’agost de 2022 (ordinària), de 31 d’agost 2022 (extraordinària), 06 de setembre de 2022

 

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
  2. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: